2011. március 29., kedd

IMA SZENVEDÉLYBETEGSÉG ESETÉN

(Ajánlott dohányzás, alkohol, kábítószer, nyugtatók és erõs gyógyszerek
függõsége esetén. Az imádság elmondása során a …(neve) helyére a megfelelõt
kell behelyettesíteni. Elmondása javasolt naponta legalább háromszor.)


Test, csendesedj el, Jézus nevében!
Eltávozik a … (neve) terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. (Ésa. 10,27.)
Hálát adok Neked Atyám, mert igáim szegeit összetörted,
és egyenesen járatsz engem. (3Móz. 26,13.)
A … (neve) felkel az életembõl, és a tengerbe veti magát,
Jézus nevében. Szabad vagyok a … (neve) kötelékétõl
Isten dicsõségére, Jézus nevében! (Márk 11,23.) Ámen.
Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy megerõtlenüljön
a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak a
testnek a kívánságban. (Róm. 6,6.)
Meghaltam a kívánságnak, de élek az Istennek az én
Uram Jézus Krisztusban. (Róm. 6,11.)
Nem uralkodik a kívánság az én testemben, nem engedek
a testnek az õ kívánságaiban. (Róm. 6,12.)
Krisztus Jézusban vagyok, nem test szerint járok, hanem
Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye megszabadított engem a … (neve)
rabságából. (Róm. 8,1–2.)
A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test
szerint járok, hanem Szellem szerint. (Róm. 8,4.)
Szellem szerint élek, a Szellem dolgaira gondolok.
A Szent Szellem gondolata él bennem, mely élet és
békesség. (Róm. 8,5–6.)

Szellem szerint élek, mert az Isten Szelleme lakik bennem.
Krisztus bennem van, ezért a szellemem él a megigazulás
miatt. (Róm. 8,9–10.)
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust
a halálból, ugyanõ, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból,
megeleveníti az én halandó testemet is az Õ bennem
lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek; a test
cselekedeteit a Szellem által megöldöklöm, azért élek.
Megfegyelmezem a testemet Jézus nevében. (Róm. 8,12–13.)
Tudom, hogy a test a szellem ellen törekedik, a szellem
pedig a test ellen. Én a szellemmel a test cselekedetei ellen
megyek, és a Szellem segítségemre van ebben, segítségemre
van az én erõtlenségemben. (Gal. 5,17. Róm. 8,26.)
Odaszánom az én testemet élõ, szent és Istennek kedves
áldozatul; ez az én józan szolgálatom. (Róm. 12,1.)
Felöltözöm a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen
járok, nem a test cselekedeteiben, hanem felöltözöm az
Úr Jézus Krisztust, és a testet nem táplálom a kívánságokra.
(Róm. 13,12–14.)
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság,
békesség és Szent Szellem által való öröm.
Ezekben szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok
Istennek. (Róm. 14,17–18.)
Engedelmes és bölcs vagyok a jóban, ártatlan a rosszban.
(Róm. 16,19–20.)
Tudom, hogy én Isten temploma vagyok, és az Isten
Szelleme lakozik bennem. Istennek temploma szent, ez
vagyok én. (1Kor. 3,16–17.)

Mindent szabad nekem, de nem minden használ; minden
szabad nekem, de én nem adatom a … (neve) hatalma alá.
Minden szabad nekem, de a …(neve) nem használ; a …(neve)
nem épít. (1Kor. 6,12. 10,23.)
Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent
Szellemnek temploma, amelyet Istentõl nyertem; és nem
a magamé vagyok.Mert drága áron vétettem meg; dicsõítem
azért az Istent az én testemben és szellememben,
amelyek az Istené. (1Kor. 6,19–20.)
Én az élõ Isten temploma vagyok, amint az Isten mondotta:
Lakozom bennük és bennük tábort járok. (2Kor. 6,16.)
Szellem szerint járok, és a testnek kívánságát nem viszem
véghez. (Gal. 5,16–18.) A Krisztusé vagyok, a testet megfeszítettem
indulataival és kívánságaival együtt. Szellem
szerint élek, Szellem szerint is járok. (Gal. 5,24–25.)
Tiszta lelkiismerettel állok Isten elõtt a Krisztusban,
mert Krisztusnak vére, aki örökkévaló Szellem által
Önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az
én lelkiismeretemet a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljak
az élõ Istennek. (Zsid. 9,14.)
Mint engedelmes gyermek, nem szabom magamat a test
kívánságaihoz, hanem amint szent az, aki elhívott engem,
én is szent vagyok teljes életemben; mert meg van írva:
Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1Pét. 1,14–16.)
Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek a
lélek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.) Nem engedek a testnek
az õ kívánságaiban. (Róm. 6,12.) A Krisztus Evangéliumához
méltóan viselem magam. (Fil. 1,27.)
Imádkozom, hogy a Krisztus Jézus kiábrázolódjon
bennem. (Gal. 4,19.)

Többé nem embereknek kívánságai, hanem Isten akarata
szerint élem a testben hátralévõ idõt. Mértékletes és józan
vagyok, hogy imádkozhassak. (1Pét. 4,2. 7.)
Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem,
ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal
törõdöm, nem a földiekkel. Mert meghaltam a
földieknek, és az én életem el van rejtve együtt a Krisztussal
az Istenben. Mikor a Krisztus, az én életem megjelenik,
akkor majd én is Õvele együtt megjelenek dicsõségben.
Megöldökölöm azért az én földi tagjaimat, … (neve)
kívánságát. Levetkezem amaz ó embert, az õ cselekedeteivel
együtt, és felöltözöm amaz új embert, aki megújul annak
képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. (Kol. 3,1–5. 9–10.)
Jézus mindenható nevében félreteszek minden terhet,
akadályt és a megkörnyékezõ … (neve)-t, kitartással futom
meg az elõttem lévõ küzdõtért. Jézusra, a szent hitem
fejedelmére és bevégzõjére nézek, aki keresztet szenvedett,
és az Isten királyi trónjának jobbjára ült. (Zsid. 12,1–2.)
Az Igének megtartója és cselekvõje vagyok, nem csupán
hallgatója, nehogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)
Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság, a szabadulás
… (neve) kötöttsége alól. Én ebben a szabadságban járok.
Az Úrnak dicsõségét fedetlen arccal szemlélem, az Õ szent
ábrázatára változom el, dicsõségrõl dicsõségre az Isten
Szellemétõl. (2Kor. 3,17–18.)
Atyám, a Te Igéd által gyõztes vagyok. Gyõztes vagyok
a világ felett, gyõztes vagyok a testem felett és gyõztes
vagyok az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem
beszédei által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.

1 megjegyzés: