2011. március 14., hétfő

Kicsoda Jézus?

Létezik-e Isten? - Ezzel a kérdéssel ellentétben, azt nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan elfogadott, hogy Jézus valóban ember volt aki a Földön járt Izraelben 2000 évvel ezelőtt. A vélemények ott oszlanak meg, amikor Jézus személyisége kerül szóba. Majdnem mindegyik vallás azt tanítja, hogy Jézus egy próféta volt, vagy egy bölcs tanító, esetleg egy "isteni" ember. Azonban a Biblia szerint Jézus végtelenszer több volt ezeknél...

Ő tőle, Ő általa és Ő reá nézve vannak mindenek. Róm. 11,36


C.S. Lewis "Keresztény vagyok" című könyvében írta a következőt: "Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki is azt az igazán ostoba dolgot állítsa, amit sok ember mond Róla: "Kész vagyok elfogadni Jézust mint az erkölcs nagy oktatóját, de nem fogadom el állítását, hogy Isten.’ Ez az, amit nem szabad mondanunk. Az olyan valaki, aki csak ember volt, és olyanokat mondott, mint Jézus, nem lenne nagy, erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna – egy szinten azzal, aki magát buggyantott tojásnak tartja --, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten Fia volt ez az ember és ma is az, vagy őrült, s valami annál is rosszabb. Elzárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont; vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne huzakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcstanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Nem volt szándékában."


Tehát kinek mondta magát Jézus? Minek mondja őt a Biblia? Először is nézzük meg Jézus szavait a Jn 10.30-ban:

"Én és az Atya egy vagyunk."

Elsőre ez nem úgy tűnik, mint annak kijelentése, hogy ő Isten. Viszont figyeljük meg a zsidók reakcióját az állítására:
"Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat." (Jn 10.33).
A zsidók megértették, hogy Jézus Istennek mondta magát. A következő versekben Jézus nem javítja ki a zsidókat, nem mondja, hogy "Nem teszem magam Istenné." Ebből is látszik, hogy Jézus valóban Istennek mondta magát, amikor azt állította, hogy "Én és az Atya egy vagyunk." (Jn 10.30). Van még egy példa a Jn 8.58-ban, itt Jézus azt mondta a zsidóknak:
"Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok."
Ezt hallva a zsidók köveket ismét ragadtak, hogy megkövezzék Jézust (János 8.59). Jézus kijelenti az azonosságát mint "én vagyok", ez egy direkt utalás volt Istennek az Ószövetségben használt nevére (2Móz 3.14). Miért akarták volna a zsidók újra megkövezni Jézust, ha nem mondott volna valami istenkáromlót, konkrétan azt, hogy ő Isten?

"Isten volt az Ige." (Jn 1.1) "Az Ige testté lett" (Jn 1.14)


Ez a két ige egyértelműen megmutatja, hogy Jézus az emberi testben megjelent Isten. Tamás, Jézus tanítványa azt mondta neki:

"Én Uram, és én Istenem" (Jn 20.28).

Jézus nem javította ki. Pál apostol úgy beszél róla, mint

"a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus" (Tit 2.13).

Péter apostol hasonlóan beszél:

"Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus" (2Pt 1.1).

Isten, az Atya szintén tanúsítja Jézus teljes azonosságát: "hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz." Az ószövetségi próféciák Krisztusról szintén istenségét támasztják alá:

"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" (Ézs 9.5)

Tehát amint C. S. Lewis is érvelt, a Jézusban, mint jó tanítóban való hit nem igazi vélemény. Jézus tisztán és tagadhatatlanul Istennek mondja magát. Ha ő nem Isten, akkor vagy hazug, és akkor nem próféta, jó tanár, vagy isteni ember. Azért, hogy Jézus szavait félremagyarázzák, modern "tudósok" azt állítják, hogy a "valódi, történelmi Jézus" sok mindent nem mondott, amit a Biblia neki tulajdonít. Hogyan lehet egy "tudósnak", aki kétezer évnyire van Jézustól, jobb látása arról, hogy ő mit mondott vagy nem mondott, mint azoknak, akik vele éltek, vele szolgáltak, és hallgatták magának Jézusnak a tanításait (Jn 14:26)?

Miért olyan fontos kérdés Jézus azonossága? Miért számít, hogy Jézus Isten volt-e vagy sem? A legfontosabb ok, amiért Jézusnak valóban Istennek kellett lennie az, hogy ha Ő nem Isten, akkor a halála nem volt elégséges fizetség az egész világ bűneinek büntetésére:

"mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." (1Jn. 2.2)

Egyedül Isten tudott csak kifizetni egy ilyen végtelen büntetést:

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.(Róm 5.8)
Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor. 5.21)

Jézusnak Istennek kellett lennie, különben nem tudta volna kifizetni az adósságunkat. Jézusnak embernek kellett lennie, hogy meg tudjon halni. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztusban való hit által elérhető! Jézus istensége az, amiért ő az egyetlen útja az üdvösségnek. Isteni volta miatt mondta:

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14:6)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése