2011. május 16., hétfő

Jézus Krisztus uralma


Szívből jövő üzenet

Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanubizonyságai vagyunk. 33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. 34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: ülj az én jobbkezem felől, 35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. 36 Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ap. Csel. 2:32-36


Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, 7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. 9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Filippi 2:5-11

A Messiás a földre való eljövetelét azért, hogy megmentse az embert évezredekkel Jézus emberi testben levő megszületése előtt megprófétálták. Dávid jóval azelőtt, hogy Jézus megszületett volna "Úrnak" nevezte Őt. A krisztus szó jelentése "felkent" vagy "messiás". Jézus Krisztus pályafutása nem kétezer évvel ezelőtt kezdődött - Ő a világ kezdete előtt ott volt Istennel; ott volt mindenek teremtésekor (János 1:1-3). Minden Általa teremtetett, - mindazonáltal megalázta magát, hogy hozzánk hasonló legyen, hogy bűneink büntetését elhordozza és hogy helyettünk meghaljon a kereszten. Mivel engedelmeskedett Istennek és feláldozta az életét, Isten az Atya felmagasztalta Őt és mindenek felett való Nevet ajándékozott Neki. Jézus valóban királyok Királya és uraknak Ura. Ő Király és Úr minden dolog és minden mennyei, földi és föld alatt való teremtett lény felett. Nincs Nálánál magasabban levő, illetve nagyobb. Isten minden ember számára lehetővé tette, hogy már itt a földön részesülhessen az örök életből és hogy bűnbocsánatot kapjon. Az embereknek mindössze minden kétséget kizáróan bizton fel kell ismerniük és el kell ismerniük, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette Jézust.

És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura. Jelenések 19:16

Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, 15 Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura. 1 Timótheus 6:14-15

Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. Jelenések 17:14

Miért olyan fontos tudni, hogy Jézus Úr és elfogadni ezt? Csupán azáltal, hogy csatlakozol egy gyülekezethez, illetve hogy jó cselekedeteket cselekszel nem kaphatsz üdvösséget. Az üdvösséghez vezető egyetlen út az, hogy szíveddel és száddal elfogadod, hogy Jézus Krisztus valóban ÚR, és hogy Ő a TE életednek az Ura. Jézus nem csupán egy kultúrális istenség - Ő nemcsak egy nemzeté -, Ő Úr minden kultúra, minden ember, minden nemzet, minden törzs és nyelv felett!

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 11 Mert azt mondja az Írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. 12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. 13 Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Róma 10:9-13

Ennek a Névnek - Jézus - a kimondásakor minden térdnek meg kell hajolnia és minden nyelvnek meg kell vallania, hogy Ő Úr! Mindenki - ideértve az ördögöt, az ő démonjait, az élőket és a holtakat is - meg kell majd hajolniuk Jézus előtt és el kell ismerniük Őt Úrnak. Ez nem jelent belépést a mennybe. Csak az újjászületettek fogják meglátni a mennyet - azok az emberek, akik életükben megvallották Jézust Úrnak. A végén mindenki térdet fog hajtani Jézus előtt - már most megteheted ezt önszántadból, vagy pedig meg kell ezt tenned később! A bölcsek miután hallották Jézus evangéliumát hirdetni úgy döntenek, hogy elismerik az Ő uralmát, később pedig örülni fognak, hogy ezt tették!

Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Róma 14:11

Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Jelenések 5:13
forrás: revival.com

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése