2011. május 9., hétfő

Nyerj irgalmasságot - találj kegyelmet

Lévén annakokáért nagy főpapunk, Aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem Aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. 16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Zsidókhoz írt levél 4:14-16

Mi, akik belevetettük magunkat Isten irgalmába és elfogadtuk az Ő ingyen ajándékát az értünk megfeszített Jézus Krisztusban, tisztára mosattunk az Ő vére által, "piszkos ruháink" pedig ki lettek cserélve az igazságosság palástjára. Mivel olyan Főpapunk van, Aki az Atya előtt közbenjárt és ma is közbenjár értünk, BIZODALOMMAL - szabadon; nyíltan; félelem nélküli hittel; örömteli bátorsággal; bizton - járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Jézus minden félelmünket és szégyenünket elvette és megnyitotta számunkra az utat az Atya jelenlétébe.

Ebben a igeversben a következőt olvassuk: Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez - hogy irgalmasságot NYERJÜNK és kegyelmet TALÁLJUNK - alkalmas időben való segítségül. Különbség van kegyelem és irgalom között. Az irgalom kedvesség, ill. jóakarat a nyomorult és a lesújtott felé, amely segítőkészséggel párosul; maga a cselekvő könyörületesség. A kegyelem bőkezű jóság; jóakarat; ajándék.

A kegyelmet és az irgalmat a következőképpen definiálhatjuk:
Kegyelem: amikor Isten azt ADJA, amit NEM érdemlünk meg!
Irgalom: amikor Isten NEM AZT ADJA, amit MEGÉRDEMLÜNK!

Azért jövünk az Atya elé, hogy irgalmasságot NYERJÜNK. Megnyerni valamit azt jelenti, hogy azonnal megkapjuk; már most rendelkezünk vele. Azt jelenti, hogy megragadjuk; megkaparintjuk; elvesszük; elfogadjuk, amit felajánlanak; magunkénak tudjuk; birtokba vesszük; begyűjtjük; magunkhoz vesszük; nem utasítjuk vissza; azt választjuk; kiválasztjuk; megtapasztaljuk; megszerezzük; birtokoljuk; elkapjuk.

Azért jövünk az Atya elé, hogy kegyelmet TALÁLJUNK. A találás folyamatosságot fejez ki - folyamatosan találunk - állandóságot sugall. Találni azt jelenti, hogy megleljük; megtaláljuk, mert érdeklődtünk iránta, gondolkodtunk róla, megvizsgáltuk, felülvizsgáltuk, szemügyre vettük; valaminek ismeretére jutunk gyakorlás és tapasztalat által; meglátjuk; megtudjuk; felfedezzük; megértjük; tudatára jutunk.

Bűneink Isten irgalmából bocsátattak meg, kegyelme által pedig megigazultunk. "De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal (kegyelemből tartattatok meg!), 6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban." (Efézus 2:4-7) Isten gazdag irgalma miatt, amikor még meg voltunk halva a vétkek miatt, Jézus meghalt értünk. Az Ő kegyelme megelevenített bennünket a Krisztusban és Ővele együtt mennyei helyekre ültetett minket. A következendő időkben Isten úgy tervezi, hogy továbbra is megmutatja nekünk, felfedi és feltárja előttünk irántunk való kedvességének és kegyelmének felséges gazdagságát.

Az Ő kegyelme rendelkezésünkre áll, hogy megtartson bennünket mindenféle körülmény, nyomás, üldöztetés, ill. kísértés közepette. "És ezt mondá nékem: Elég néked az Én kegyelmem; mert az Én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." (2 Korinthus 12:9)

A Róma 6:14-ben a következőt olvassuk: "Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt."Mivel Isten irgalma által bűnbocsánatot nyertünk, ezért az Ő az életünkre folyamatosan kiáradó kegyelmében élünk. Annak kegyelmében, hogy ne éljünk bűnben, hanem ajándékainkkal és tehetségünkkel teljes szívünkből szeressük és szolgáljuk Őt. Többé már nem próbáljuk megszerezni az Ő kegyelmét, mert azt már nekünk adta - kegyelme javaiban járunk, abban a kegyelemben, amely képessé tesz bennünket annak megcselekvésére, ami helyes, helyénvaló és megfelelő, hogy minden cselekedetünkben tisztességet adjunk az Úrnak.

Az Ő kegyelme miatt Isten mindannyiunkat ajándékokkal és megbízatásokkal ruházza fel, és az Ő kegyelme által képesek vagyunk ezeknek eleget tenni és megvalósítani azokat. A Róma 12:6-8-ban a következő áll: "Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; 7 Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; 8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal művelje."

De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 1 Korinthus 15:10

Amikor segítségért Isten elé járulunk Ő azonnal irgalmasságot mutat és bűnbocsánatot ad. Az Ő irgalmát akkor és ott MEGNYERJÜK - elfogadjuk azt. Az Ő kegyelmét meg kell KERESNÜNK és meg kell TALÁLNUNK - megkapjuk és folyamatosan kapjuk. Ha továbbra is Őrá tekintünk, az Ő kegyelme szüntelenül egész életünkben megnyílik és feltárul előttünk.

forrás:revival.com

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése