2011. augusztus 21., vasárnap

Pillantás a mennybe


A Mennyországgal és a túlvilági élettel kap­csolatos téma gyakran kelt bennünk vegyes érzel­meket. Sokan úgy gondolunk a Menny­országra, mint egy gyönyörű helyre, ahol örökké boldogok lehe­tünk. Ennek ellenére azonban, amikor egy kö­zeli hozzátartozónk halálának a valószínűsége fel­merül, a következő életbe való átmenetel lehetőségét rossz előérzettel fogadjuk, mintha a Mennyország valami borzalmas hely lenne, amit minél tovább jobb elkerülni!
Reméljük, hogy ez a személyes beszámo­lókból, elmélkedésekből, anekdotákból és ver­sek­ből álló összeállítás erősíteni fogja a hitét abban, hogy a Mennyország egy nagyon is valós hely, ahol mindannyian határtalan szeretetet és tökéletes beteljesedést találhatunk. Egy ránk váró örök otthon reménye nagy segítséget jelenthet az élet megpróbáltatásai köze­pette, ezt Shakespeare „mennyei ér­zés”-nek nevezte. Az effajta bizonyosság szintén képessé tesz bennünket, hogy úgy nézzünk arra az utolsó útra, „olyan örvendezéssel, mint az iskolából haza­fele szökdécselő fiú”, ahogy azt egy hívő írta.
A szerkesztő
Csodálatos ideát!

Honvágy a Mennyország után

Thomas Edison utolsó szavai
*
Dr. Werner von Braun, aki az amerikai űrkutatási program egyik úttörőjeként ismert, azt mondta, hogy neki „mérvadó tudományos” bizonyítéka van a halál utáni életre. Kijelentését így ma­gyarázta: „A tudomány megállapította, hogy sem­mi sem tűnik el nyomtalanul. A ter­mészet nem ismeri a megsemmisülés fo­galmát, csak átalakulni képes. Ha Isten ezt az alapvető elvet alkalmazza az univerzum legparányibb és jelentéktelenebb részecskéire, nem logikus-e azt feltételezni, hogy ugyanezt az elvet alkal­mazza teremtésének remek­művére – az em­be­ri lélekre? Azt hiszem, ez logikus.”
*
Ha ily szép Isten teremtett világa,
Mily szép és összehasonlíthatatlan
Lesz majd a Paradicsom.
James Montgomery
*
A Mennyország – az örökkévalóság kincs­tára.
William Shakespeare
*
Szeretet uralja a tábort, a kertet, a ligetet,
Mert a szeretet a Menny, és a Menny szere­tet.
Lord Byron
*
Ahogy élete vége felé közeledett, John Newton így nyilatkozott: „Még a halandók föld­jén vagyok, de hamarosan az élők földjére kerülök!”
*
Michael Faraday (1791-1867) angol tudós a legnagyobb kísérleti fizikusok közé sorol­ható. Amikor megkérdezték, mik a feltéte­lezései a halál utáni életről, így válaszolt: „Felté­telezések? Nincsenek feltételezéseim, hanem bizonyosságaim. Bizonyos vagyok benne, hogy az én Megváltóm él, és mivel Ő él, én is élni fo­gok.”
*
A MENNYORSZÁG
Kisgyermekként, ha a Mennyországra gondolunk
Aranyló utcákat és gyöngykapukat látunk.
Milyen távolinak tűnik akkor még nekünk,
Hogy gyöngykapuin egyszer mi is átlépünk.
Ahogy aztán éveink sokasodnak, és
Életünk könyvében az oldalak elfogynak,
Ha szemünket könny fátyolozza,
És szívünk a gyász terhét hordozza;
A gyöngykapuk mögé tekinthetünk,
S a fájdalom sötét felhői nekünk,
Melyeken túl szeretteink várnak,
A fény és áldás fátyolává válnak.
S mindenek felett az Ő arcát látjuk,
Azét, ki minket megváltott,
S nem egy távoli, idegen földre gondolunk,
Hiszen a Mennyország az otthonunk!
Sue H. McLane
*
Nincs oly szomorúság a Földön, amit a Menny meg ne gyógyítana.
Thomas Moore
*
Bizonyos lehetsz benne, hogy amint egy óra csupán a napnak egy része, úgy a földi élet is az örökkévalóság egy része.
C. L. Allen [C.L.A.]
*
Egyáltalán nem helytelen a Mennyország­ról beszélni és gon­dol­kodni. Én szeretnék minél többet megtudni arról a helyről, ahol az örökké­valóságon át ott fogok élni. Ha egy bizonyos országba szeretnék költözni, fel­tét­lenül megtudakolnám milyen az éghajlata, milyen emberek vesznek majd körül – min­den­ről tudni szeretnék.
Tulajdonképpen nemsokára mindannyian ki új helyre költözünk, az örökkévalóság hátra­levő részét ugyanis egy másik világban fogjuk tölteni…. Így természetes tehát, hogy körbe­nézünk, figyelünk, és megpróbáljuk megtudni, kik vannak már ott, és melyik út vezet oda.
Dwight L. Moody
*
Feltétlenül jó dolog a Menny­országról beszélni, meditálni, és olvasni, hiszen ott fogjuk tölteni az örökké­valóságot. A Menny­ország egy nagyon fontos hely – örök ott­honunk lesz, így természetes, hogy tudni szeretnénk milyen lesz, és milyenek le­szünk, ha majd odaérkezünk.
David Brandt Berg  [D.B.B.]
*
Már most élvezhetjük a Mennyországot! Az élvezet egy része, hogy várjuk, gon­dolunk rá, olvasunk róla, és várako­zással nézünk elébe.
D.B.B.
*
A Mennyországra gondolni bátorító és felemelő érzés. Kitárja lelkünket a földöntúli dolgok felé, és rádöbbent bennünket arra a tényre, hogy a mennyei város nagyon is valódi, és hogy tényleg ott fogunk lakni.
D.B.B.
*
A Mennyország az egyetlen temető nélküli város.
*
Gondolj bele! -
Partra lépni,
És rájönni, hogy ez a Menny!
Egy kezet megfogni,
És rájönni, hogy Isten keze ez!
Tiszta levegőt lélegezni,
És tudni, hogy mennyei!
Egyfajta megerősödést érezni,
És tudni, halhatatlanság ez!
Átvészelve a vihart szélcsendbe érni,
Felébredni, hogy hazaértél élni!
*
A Mennyország olyan hely, amire lel­kesen gondolhatunk és várakozással nézhetünk elébe. Olyan lesz, mint a gyerekek­nek a kará­csony. Ez lesz életünk legjobb karácsonya!
D.B.B.
*
A Mennyország és a lélekvilág sokkal valódibb, gyönyörűbb és maradandóbb, mint az a világ, amit most a szemeddel láthatsz.
D.B.B.
*
A Mennyország egy gyönyörű hely, tele gyönyörű emberekkel, akik  csodálatosan érzik magukat!
D.B.B.
*
Hol találunk ma egy olyan országot, ahol nincs bűn, bűnözés, vérontás, betegség, halál, szomorúság és szívfájdalom? A Mennyország az egyetlen ország, ahol mindez nincs jelen. Is­ten országa az, ahol nincsenek határok, falak vagy kerítések, nincsen faji megkülönböztetés; nincsenek katonák, hiszen nem lesznek há­bo­rúk; nincsenek rendőrök, mert nincs bűnözés; nin­csenek sírásók, mert nincs temető; nin­csenek orvosok, mert nincsenek bacilusok, láz, járványok, a betegségek ismeretlenek; nin­cse­nek tolvajok, hiszen soha nincs sötét. Ki ne vá­gya­kozna egy ilyen ország után, ahol nincsenek válá­sok, szétesett családok, iszákosok, nincsenek börtönök, kórházak, koldusok, nincsenek va­kok, süketek, némák vagy otthontalanok? Mi­csoda ország! Nem vágysz a Mennyország után?!
H. Lockyer
*
A Mennyország olyan lesz, mint ez az élet, csak sokkal jobb. Olyan lesz, mint itt minden öröm és szépség, csak hátrányok nélkül – mint az összes vagyon, csak a terhelések nélkül.
D.B.B.
*
A  Mennyországban mindent megkapsz, amit valaha is akartál. A Mennyország olyan hely, ahol minden vágyad teljesül, ha azok jó vágyak. Már most összeállíthatod a kíván­ság­­listát!
D.B.B.
*
Minél jobban örülünk a Mennyországnak, annál kevesebbet szomorkodunk a Földön.
D.B.B.
*
Minél többet tudunk a Mennyországról, annál boldogtalanabbak és elégedetlenebbek leszünk földi életünkkel. Lázadozni fo­gunk földi korlátaink ellen. Ha látnánk a Menny­országot, nem tudnánk elviselni a Földet. Azért örökkévaló a Mennyország, mert ha már ott vagyunk, nem akarunk elmenni onnan.
C.L.A.
*
NINCS CSALÓDÁS A MENNYBEN
Ó, a Mennyországban nincsen csalódás,
sem fájdalom, fáradtság vagy kín.
Sem vérző és meggyötört szív.
A gyászzenét itt nem ismerik.
A földi horizont felhői
soha nem árnyékolják egünk.
Minden napfényben fürdik,
és nem sóhajtoz’ lelkünk.
Lakóhelyért bért senki nem fizet,
Soha nem kopog a vámszedő,
ruháink el nem rongyolódnak,
mindenünk friss, mint a tavaszi eső.
Nem éhezünk, és soha nem szomjazunk.
A szegénység ott nem ismerős.
A Mennyország kincsein megosztozva,
hálás dalunk mindent betölt.
F.M. Lehman
*
A Mennyország egy állandó lakóhely…, ott kicsomagolunk, és örökre ott maradunk… Micsoda dicső gondolat felébredni a Menny­országban, és rádöbbenni arra, hogy otthon vagyunk!
C.L.A.

Élet az élet után

A halál nem oltja ki a fényt, csak lekap­csol­ja a lámpát, mert eljött a hajnal.
Rabindranath Tagore
*
Elhagyni ezt az életet olyan, mintha magunk mögött becsuknánk az ajtót, és egyik szobából a másikba lépnénk.
D.B.B.
*
Higgyünk abban, hogy amikor eljön a halál – és előbb utóbb minden halandóhoz eljön -, bizonyosak lehetünk benne, hogy barátként jön, hogy elvezessen minket örök lakó­he­lyünk­re, a Mennyországba.
C.L.A.
*
A halál csupán a börtönből a palotába vezető átjáró.
*
Az élet a halál, a halál az élet. A sír innenső oldalán száműzöttek, a másikon állampolgárok vagyunk. Ezen az oldalon árvák, a másikon gyer­mekek. Itt rabok, ott szabadok. Ezen az ol­dalon álruhás ismeretlenek, a másikon kilé­tünket fel­fedve, Isten fiainak nyilváníttatunk.
Henry Ward Beecher
*
Amit mi életnek hívunk, az igazából a halál felé tartó utazás. A halál pedig az életre nyíló kapu.
*
Amit mi életnek nevezünk, az számomra egy nyugtalan álom. A halál pedig ebből a nyugtalan álomból való boldog felébredés. Szabadulás egy olyan világ­ból, ami ugyan szép, de mégis a rabság földje.
Lyman Abbott
*
Meghalni annyi, mint elmenni, hogy egy új otthonban éljünk.
C.L.A.
*
A tengerparton állok. Egy hajó kibontja vitorláit a reggeli szellőben, és a nyílt óceán felé tart. Tekintetemmel követem, amíg el nem tűnik a horizonton. Valaki meg­szólal mellet­tem:  „Eltűnt.” Eltűnt? Hová? A lát­vány hiányát csak én érzékelem. Abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja: „Eltűnt”, mások a hajót megérkezni látják, és örömmel felkiáltanak: „Megér­kezett!” A halál is ilyen.
Henry Scott Holland
*
Ezt a világot egy előcsarnokhoz lehetne hasonlítani, ami az eljövendő világ kastélyához vezet.
A Talmud
*
Amikor Robert Browning édesapja a halálos ágyán feküdt – nyolcvan éves is elmúlt már -, derűje aggodalommal töltötte el a jelenlévő orvost. „Tudja az idős úr, hogy haldoklik?” – suttogta a menye fülébe. Az apa azonban meghallotta, és elmosolyodott: „Az én szememben nem ellenség a halál.”
*
Nyugalom, nyugalom, ő nem halott,
És nem aludt el.
Csak az élet álmából ébredt fel.
Percy Bysshe Shelley szavai barátjának,
John Keats-nek haláláról
*
Pál apostol írta: „mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2.Korinthusbeliekhez 4.18) A fizikai dolgok elmúlnak, a lelki dolgok azonban örökkévalók.
D.B.B.
*
Élet! Mennyi időt töltöttünk együtt!
Szomorú és kellemes napokat.
Az elválás fáj, ha kedvesünk ittmarad,
S hiányunk nyomán gyász és könny fakad.
Osonj el! Ne figyelmeztess!
Saját idődet te válaszd meg!
Ne kívánj „jó éjszakát”, inkább
egy fényesebb helyen azt mondd nekem:
„Jó reggelt!”
Anna L. Barbauld
*
A tested nem a valós önmagad, csak a lakó­hely, amiben élsz. Az igazi éned a lelked, ami örökké él.
D.B.B.
*
[A halál napján:] És a por földdé lesz, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Isten­hez, aki adta azt.
Prédikátorok könyve 12.9  -  (JKBF.)
*
A porból lettél, porrá leszel mondás nem a lélekre értendő.
H. W. Longfellow
*
A karikaturista Arthur Brisbane egyik képe egy csoport gyászoló hernyót ábrá­zolt, amint egy báb tetemét vitték végső nyugvó­helyére. A szegény, lesújtott hernyók gyász­ruhában siratták társukat, miközben a gyö­nyörű pillangó boldogan repdesett a szen­nyes, sáros föld felett, örökre megszabadulva földi por­hüvelyétől.
Szükségtelen megjegyezni, hogy Brisb­ane egy hétköznapi temetésre utalt képé­vel, azt a gondolatot kifejezve, hogy ha egy hozzá­tar­tozónk eltávozik, bolondság csak a vissza­ma­radt porhüvelyre koncentrálnunk, és elfelejt­kez­nünk a tündöklő pillangóról.
*
Isten megmenti a lelkemet a sír fogságából, mert Magához fogad engem.
Zsoltárok 49.16 -  (JKBF.)
*
Egy katona azt mondta: „Ha meghalok, a síromnál ne a takarodót, hanem az ébresztőt fúj­játok!”
*
Benjamin Franklin sírfelirata
Itt nyugszik Benjamin Franklin, a nyom­dász teste, mint egy régi könyvborító… A bel­seje megrongyolódott, a szöveg és az aranyozás megkopott, de az alkotás maga nem semmisült meg. Hitt benne, hogy egy szép napon újra megjelenik a Teremtő által módosított, szebb, újabb kiadásban.
*
A  haláltól nem félnünk kell, hanem vára­kozással tekintenünk elébe. Természetesen nem szabad siettetnünk, hiszen az öngyilkosság a legrosszabb megoldás, a dolgok feladása, a ve­reségbe való belenyugvás. Azonban ha türe­lemmel kivárjuk, hogy az Istentől elrendelt időben hal­junk meg, hálásak leszünk érte. Amikor meg­érkezünk mennyei otthonunkba, látni fogjuk, hogy megérte.
D.B.B.
*
Az utolsó legyőzött ellenség a halál  lesz.
1.Korinthusbeliekhez 15.26
*
A halál csak egy vizsga, ami után egy követ­kező osztályba léphetünk. Nem más, mint érett­ségi, pusztán kiszabadulás, előléptetés. Kijártuk az iskolát. Befejeztük a tanulást ebben az osz­tályban, és most a következőbe lépünk.
D.B.B.
*
Noha sok mindenért élhetünk ezen a földön, a következő életünkben még több min­denért élhetünk majd. Az elmúlás nem semmiz ki bennünket az életből, a halál gazda­gítja az életet.
C.L.A.
*
Amikor Krisztus hazahív engem, az isko­lából hazafele szökdécselő fiú örömével me­gyek.
Adoniram Judson, az első keresztény misszi­onárius Burmában
*
Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz Énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz Énbennem, soha meg nem hal.
Jézus, János Evangéliuma 11.25,26
*
Moody, a nagy evangélista, a következőket mondta egyszer a maga lendületes módján: „Egy szép napon azt olvassátok majd az új­ságban, hogy az East Northfield-i D.L. Moody meghalt. Egy szót se higgyetek el belőle! Abban a pilla­natban elevenebb leszek, mint most. Csak fel­jebb kerülök, ez minden. Feljebb, ebből az agyag­hüvelyből egy örökkévalóba, amin nem fog a halál.”
*
Mert Én élek, ti is élni fogtok.
Jézus, János Evangéliuma 14.19
*
Uram! Ha látod, hogy elvégeztem dolgom,
Kérlek, ne engedj tovább itt maradnom!
Egyre gyengülő erővel, kimerülten,
Mint dologtalan munkás e dolgos földön.
Csak egy szóval rendelj magadhoz,
S azonnal, boldogan jövök!
John Oxenham
*
Csak addig élek, amíg Istent meglátom, és amint megláttam, sose halok meg.
John Donne
*
Mert tudjuk, hogyha e mi földi sátor­házunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kéz­zel csinált, örökkévaló házunk a Mennyben.
2.Korinthusbeliekhez 5.1
*
Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
Jézus, Máté Evangéliuma 22.32
*
Jézus azt mondta: „Hasonlatos a Mennyek­nek országa a mustármaghoz”. (Máté 13.31) Ahogy a mag is a növekedés kezdeti álla­potában van, úgy ez az élet is csak a kezdet, nem a vég. Ahogy lelkünk kisza­badul a tes­tünkből, az élet folytatódik tovább.
C.L.A.
*
Jézus azt mondta: „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek”. (János 14.2) Nem idegen­ként érkezünk majd következő életünkbe. Számítanak ránk, és készülődnek az érke­zé­sünkre. Vágyakoznak utánunk.
C.L.A.

Vigasztalás és menedék

A halálkor a lélek megszabadul a fájda­lom­tól, a fáradtságtól, a betegségtől, a test korlá­taitól, és a legmagasabb életformába lép. A halál a magasabbrendű élet kezdete.
C.L.A.
*
A halál minden bánat temetése.
D.B.B.
*
A halál a legjobb gyógymód, ne félj tőle! Halá­lunk a végső, teljes gyógyulásunk lesz. Öreg testünk végre meghal, megszabadulunk tőle, és szabadok leszünk. Nem lesznek gyötrel­meink, bajaink. Nem lesznek többé fájdal­maink, mert új lelki testünkben fogunk lakni.
D.B.B.
*
A huszonharmadik zsoltár mindig nagy vigasztalást nyújt a szükség idején. Biztosít minket arról, hogy az Úr nem távozik el tőlünk, és nem hagy vigasz nélkül. Még ha a halál árnyékának völgyében járunk is, az Úr azt mond­ja, hogy ott lesz velünk. Velünk lesz, hogy vigasztaljon, és elvezessen minket az örökké tartó új életbe.
D.B.B.
*
23. ZSOLTÁR
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvé­nyein vezet engem az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt’ elárasztod fejem olajjal; csordul­tig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
*
Halál, hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?
1.Korinthusbeliekhez 15.55
*
Isten azért titkolja el a halál boldogságát az ember elől, hogy el tudja viselni az életet.
*

Könnyek nélkül

El tudsz képzelni egy olyan világot, ahol nincs többé halál, nincs fájdalom, bánat, nincs sírás, sem betegség; ahol minden öröm és él­vezet? – Egy olyan társadalmat, ahol mindenki szeretetben, harmóniában él együtt? Nos, ilyen a Mennyország!
D.B.B.
*
Hála Istennek a Mennyországért! – Ott minden rendbe jön, és elintéződik majd.
D.B.B.
*
A Mennyországban majd megértjük, hogy miért kellett szenvednünk a Földön. Pál apostol így magyarázza: „Mert most tükör által homá­lyosan látunk, akkor pedig színről színre: most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pe­dig úgy ismerek majd, amint én is megis­mer­tettem [Isten által].” (1.Korinthusbeliekhez 13.12)
D.B.B.
*
A Biblia egyik legszebb Menny­országról szóló verse a Jelenések könyvének 21. feje­zetében található 4. vers. Ezt írja János apos­tol: „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”
D.B.B.
*
A Mennyország lényege, hogy meg­sza­badítson minket a szenvedéstől, a fáj­da­lomtól, a haláltól és a könnyektől, amit a gonosz emberi természet okozott a Földön. Ezért mond­­ja Isten, hogy a Mennyországban nem lesz több halál, fájdalom, bánat vagy sírás.
D.B.B.
*
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról.
Ésaiás 25.8
*
Nem éheznek többé, sem nem szomjú­hoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, …és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.
Jelenések könyve 7.16,17
*
Lesznek könnyek a Mennyországban, hiszen Isten el fogja törölni azokat. Való­színűleg sokan fogunk sírni, amikor meg­érkezünk, és meglátjuk hibáink következ­ményeit. Isten azonban eltörli a könnyeinket, megvigasztal és bátorít majd minket, ígéretes jövőt tár elénk, és elfelejthetjük a múltunkat. Lesznek tehát könnyeink, Isten azonban a mennyei örömök­kel eltörli majd azokat. Utána már nem lesz több könny, nem lesznek évek, csak boldog örökké­valóság!
D.B.B.
*
Minden csalódás, összetört álom, sö­tét élmény elfelejtődik, kitörlődik, mint egy rossz álom, amikor a Mennyország ama dicsőséges hajnala eljön.
D.B.B.
*
Ott a gonoszok megszűnnek a fenye­getéstől, és ott megnyugosznak, akiknek erejük ellankadt.
Jób 3.17
*
A Mennyország lesz az egyetlen hely, ahol nem érzünk majd sem­mi fájdalmat.
D.B.B.
*
Ott nem lesz több veszély, szenny, pusz­­títás, semmi olyan, amitől ma annyit szenve­dünk. Minden mennyei lesz, csodálatos és ter­mé­szetes, olyan, amilyennek Isten először teremtette a Földet.
D.B.B.
*
A mennyei társadalmat igazságosan kor­má­nyozzák majd, valódi szabadság lesz ott, béke, bőség, boldogság mindenki számára. Ésaiás így prófétált erről: „…és csinálnak fegyvereik­ből kap­ákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. (Ésaiás 2.4)
D.B.B.
*
Nem lesznek fegyverek, vagy szörnyű gyilkolás és harcok, mint a mai világban. Végre igazságos vezető és igazságos kormány lesz majd hatalmon. Nem lesz majd korrupció, bűn és bűnözés, megvesztegethető politikusok, csak igazságos kormány és helyes igazság­szolgáltatás.
D.B.B.
*
[Isten] segít majd a szűkölködőnek fia­in, és összetöri az erőszakoskodót. …Mert meg­szabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomo­rultat, akinek nincs segítője.
Zsoltárok 72.4,12
*
Nem lesznek hatalmaskodók és kizsák­má­nyolt szegények, csak tisztesség, igazsá­gosság, és örök boldogság mindenki számára. Tehát ha tökéletes városra, tökéletes kormány­ra, töké­letes országra és emberekre vágysz, várj még egy kicsit, mert álmod nemsokára valóra válik!
D.B.B.
*

Ismét találkozunk szeretteinkkel

Az egyik legjobb dolog a Mennyországban az, hogy újra együtt lehetünk eltávozott sze­retteinkkel. Ez lesz a legnagyobb családi össze­jövetel. Mindannyian együtt leszünk, szeret­teink, rokonaink, őseink; ugyanott, ugyanakkor, végre együtt.
D.B.B.
*
Gyakran kérdezik tőlem az emberek: „Mr. Moody, megismerjük majd egymást a Menny­országban?” Néha egy anya a kérdező, aki drága gyermekét vesztette el, néha egy gyermek, aki anyját vagy apját temette el, és a Mennyor­szág­ban fel szeretné ismerni őket. Van egy ige a Szen­t­írásban, ami így szól: „Elégedettek le­szünk.” (Zsoltárok17.15 – JKBF.) Nekem ennyi elég. Találkozni fo­gok a testvéremmel, aki a minap került oda, mivel elégedett leszek. Mindazokat, akiket a Földön szerettünk, látni fogjuk odafenn, és ha itt szerettük őket, ott ezerszer jobban fogjuk majd őket szeretni, amikor újra találkozunk velük.
Dwight L. Moody
*
Halálunk után nem test nélküli szellemek leszünk. Isten csodálatos szeretettel készített egy helyet, ahol újra együtt lehetünk azokkal a szeretteinkkel, akiket egy rövid időre elvesz­tettünk.
C.L.A.
*
„Minden szeretet Istentől származik”, emlé­­keztet minket Pál apostol, és mivel a sze­retetet nem lehet koporsóba temetni, a cso­dá­latos, ám megszakadt földi kapcsolatok foly­tatódnak ott fenn, Atyánk otthonában. És mint ugyanannak a családnak tagjai, együtt élünk majd tökéletes harmóniában.
H. Lockyer
*
Részlet Benjamin Franklin sógornőjéhez írt leveléből, aki John nevű bátyja özvegye volt. 1756. február 22.
Drága Gyermekem!
Részvétem! Elvesztettük legdrágább, leg­kedvesebb rokonunkat; azonban Isten akarata, hogy ezek a halandó testek félretetessenek, ami­kor a lélek belép az igazi életbe: ez csak kezdeti állapot, előkészület az életre.
Az ember nem születik meg teljesen addig, amíg meg nem hal. Minek gyászoljunk hát ak­kor, ha egy új gyermek születik a halhatatlanok közé? Ha egy új tagot számlálhatnak boldog társadalmuk tagjai sorába?
Isten jóindulatúan kölcsönözte nekünk testünket. Amint ez alkalmatlanná válik szerepe betöltésére, és öröm helyett fájdal­mat okoz – nem segít, inkább hátráltat; ha érzékszerveink már nem működnek meg­felelően -, ugyanúgy, ahogy Isten nekünk ajándékozta, kedvesen és jó szándékúan meg is szabadít tőle.
Ilyen a halál… Nos, mi végre szomor­kod­nánk hát, amikor hamarosan követjük majd rokonunkat, és tudjuk hol találjuk.
*
A FELHŐKÖN TÚL
Oly közelinek tűnik számomra,
Ez a fura ország a felhőkön túl,
Eltávozott kedveseim tábora,
Új otthon, hol könny nem hull.
S mint távol élő barátok teszik,
Az ismeretlen helyet velem megismertetik.
A halál fullánkja többé el nem ér,
A sír sem győzedelmeskedik.
Utam fehér, merev arccal véget ér,
A túlsó part végre közeledik.
S ott szeretteim kitárt karral várnak,
Ragyogóbb arccal, mint valaha.
Ella Wheeler Wilcox
*
Ha van valakid a Mennyországban, aki után vágyakozol, ne ess kétségbe, mert újra látni fo­god! Újra hallani fogod a szeretett hangot. Aki közel állt hozzád a Földön, meg fogja őriz­ni azonosságát, azonnal felismered majd, amint meglátod, és soha nem váltok el. Csak egy kis időre vesztetted el őt.
H. Lockyer
*
Nem törődöm bele abba, hogy szerető szíveket lehetséges kemény földbe temetni.
Edna St. Vincent Milley
*
ÁLMOM A MENNYORSZÁGRÓL
Hogy milyen a Mennyország nem tud­hatom, de régóta álmodom bíborszín hegyei­ről, fényes völgyeiről, amelyek a halhatatlanság szépségében pompáznak; nevetve csörgedező patakjairól, daloló folyóiról, és a soha el nem múló szeretet palotáiról… Régóta álmodom opál tornyairól, fényes dómjairól, de mit bá­nom én a gyöngy-kapukat, az aranyló utcákat, amikor szeretteimmel lehetek, és apám, anyám, bátyám dicsfényben úszó arcát lát­hatom… Mit törődöm én a csillagkoronával és az arany­hárfával, amikor őket szerethetem, örökké nevethetek és dalolhatok velük, Meg­váltóm és Istenem örömével.
Bob Taylor

Mennyei testünk

Egészen addig nem érthetjük, hogy milyen csodálatos a Mennyország, amíg először meg nem tapasztaljuk, hogy mi milyen csodálatossá válunk, amint odaérkezünk.
D.B.B.
*
Földi testünk lassú, nehézkes, közömbös és fáradékony. Mennyei testünk azonban olyan lesz, mint a tűz; oly fürge, mint gondolataink.
John Wesley
*
Olyan leszel, amilyen most vagy. Ugyanúgy fogsz kinézni, csak sokkal, de sokkal jobban!
D.B.B.
*
Mennyei testünk hasonló lesz a mosta­nihoz, csak sokkal jobb. A hasonlatosság elég lesz ahhoz, hogy felismerjük egymást. Olyan jellemvonásokkal rendelkezünk majd, mint most.
D.B.B.
*
A Mennyországban a testünk ugyanilyen lesz, csak újabb. A régi, mulandó, hús-vér tes­tünk porrá válik. Testünket felcseréljük majd­ egy teljesen új, mennyei testre!
D.B.B.
*
Amikor Jézus feltámadt a halálból, úgy nézett ki, mint előtte, úgy is érzett, mint előtte. Ugyanúgy evett, ivott, főzött, mint amikor a Földön járt. Így szólt tanítványaihoz: „Lássá­tok meg az Én kezeimet és lábaimat, hogy Én ma­gam vagyok: tapogassatok meg Engem, és lássátok: mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy Nekem van!” (Lukács 24.39) Követői tényleg megtapogathatták, meg­érinthették, láthatták Őt, noha már csodá­latos, természetfeletti, feltámadt testtel rendel­kezett!
Jézus képes volt eltűnni, majd megjelenni. Egyik dimenzióból a másikba tudott menni, vastag falakon és zárt ajtókon hatolhatott át. (Lásd: János 20.19,26)
D.B.B.
*
Ugyanolyan testünk lesz, mint amilyen Jézusnak volt feltámadása után. Mindannyian dicsőséges, örökké tartó testet kapunk. A felépí­tése olyan lesz, mint a mostani testünk­é, csont­tal, izommal, de romolhatatlan, örök­ké tartó csonto­zattal és izomzattal. Anyagszerű, termé­szetes, felismerhető, látható és érezhető lesz. (Lásd: 1.János 3.2)
D.B.B.
*
Jelenlegi életünk örömeit, élvezeteit a követ­kező életünkben is folytathatjuk, hiszen testünk a mostanihoz hasonló lesz, csak sokkal csodálatosabb és természetfelettibb. Képesek leszünk enni, inni, vigadozni, szórakozni, fáj­da­lom, betegség, kimerültség és halál nélkül.
D.B.B.
*
A Mennyországba bepillantást nyert em­­berek tapasztalataiból úgy tűnik, hogy ott éret­tebbé válunk. Azok, akik fiatalon érkeztek fel­nőnek, az idősebbek megfiatalod­nak, közép­korúvá válnak, életük teljében lesznek.
D.B.B.

Tanulni, tanulni, tanulni!

A Mennyországban is folytatni fogjuk a tanulást. Fejlődni fogunk, mert még nem leszünk tökéletesek. Ez a jövőnk lényege, hogy folytassuk azt, amit itt elkezdtünk. Nagyon sok tanulnivalónk lesz még!
D.B.B.
*
Isten sok mindenre megtanít majd minket, olyan dolgokra, amiket itt a Földön nem tanul­tunk meg.
D.B.B.
*
Sokan tévesen azt gondolják, hogy amint megérkezünk a Mennyországba, mindent tudni fogunk. Ha ez így lenne, mi lennénk maga a min­den­tudó Isten.
Isten arra szánta az örökkévalóságot, hogy legyen tennivalónk. Mindent megtudhatunk a múltról, hogyan és miért történtek úgy dolgok, ahogy történtek, megismerhetjük Isten logi­ká­ját és céljait, és mindennek az értelmét és jelen­tőségét.
D.B.B.
*
Az örökkévalóság egy állandó tanulási folyamat. Egy következő fokozat, egy újabb lépés és lehetőség arra, hogy amit nem csinál­­tunk, vagy nem tanultunk meg eddig, azt most megtehessük. Adj hálát Istennek az örökké­valóságért! Valószínű, hogy mindannyian egy csomó rossz tulajdonsággal érkezünk majd oda, olyan dolgokkal, amiken változtatni kell. Isten ta­lán lehetőséget ad, hogy találkozhassunk azok­kal az emberekkel, akiket megbántottunk, hogy bocsánatot kérhessünk, és helyrehozzhassuk hibáinkat.
D.B.B.
*
Pál így nyilatkozik: „Mert semmit sem hoz­tunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit.” (1.Timótheushoz 6.7) Ő az anyagi dol­gok­ra utalt, a gazdagságra. A tudásunkat, a ta­pasz­talatainkat azonban magunkkal visszük a következő életbe.
D.B.B.
*
A Mennyországban Isten mindent meg­mutat majd, amit itt nem tehetett.
*
A Mennyországban nagyon sok minden  más­ként lesz, sok dolog azonban eléggé hasonló lesz ahhoz, hogy használni tudjuk majd a hozzá­ér­tésünket, tudásunkat és tapasztalatainkat, amit ebben az életben szereztünk. Isten nem engedi, hogy az itt szerzett tudásunk kárba vesszen.
D.B.B.
*
Ez az élet csak iskola, amiből vizsgát teszünk.
D.B.B.
*
Képesek leszünk majd oda-vissza utazni az időben, megnézni, hogy mi történt, és mi fog tör­ténni, ugyanakkor élvezhetjük a csodálatos, dicsőséges jelent! Látni, hallani, érzékelni fog­juk majd a múlt eseményeit úgy, ahogyan tör­téntek.
D.B.B.
*
Isten megengedi majd, hogy kérdéseket tegyünk fel, és felfedezzünk olyan dolgokat, ame­lyekre mindig is kíváncsiak voltunk. Hát nem fantasztikus az a gondolat, hogy iga­zi tör­ténelmi személyiségekkel találkoz­hatunk és beszélgethetünk majd?
D.B.B.
*
A Mennyország nem a vég, hanem a kezdet!
D.B.B.

Milyen is lesz a Menny­ország?

Sok ember azt gondolja, hogy a Menny­országban a felhőkőn fogunk ülni és hárfázni, és semmi mással nem törődünk majd, csak azzal, hogy „szentek” legyünk. Ez nem tűnik va­la­­mi vonzónak! Hála Istennek, a Mennyország nem ilyen!
D.B.B.
*
A Mennyország nem egy állapot. A Menny­ország egy hely. „Elmegyek, hogy helyet készít­­sek néktek”, ígérte Jézus. „Az Én Atyám házában sok lakóhely van.” (János 14.2)
C.L.A.
*
A Mennyország egy igen praktikus, józan ésszel felmérhető, a Földhöz hasonló hely.
D.B.B.
*
A Mennyország nem különbözik annyira a jelenlegi léttől, hogy ne tudnánk felfogni vagy megérteni. Ha nem így lenne, akkor oda­érke­zésünkkor teljesen elveszettnek érez­nénk magunkat, nem tudnánk hogyan viszo­nyulni hozzá.
D.B.B.
*
Nagyon meglepődünk majd azon, amikor meglátjuk, hogy a Mennyország teljesen nor­mális, természetes, hasonló a jelen világhoz. Természetesen sokkal jobb és szebb lesz, ter­mé­szet­feletti – bajok, problémák, meg­pró­bál­­tatások, szenvedések, könnyek és fájdalom nél­kül. Mindazonáltal, eléggé hasonló lesz ehhez az élethez, így nem okoz majd traumát a hir­telen változás. Olyan lesz ott az élet, mint a mos­tani, csak gonosz és rossz dolgok nélkül.
D.B.B.
*
A Mennyország nem az örök nyugalom, hanem az örök élet helye.
C.L.A.
*
Ne próbáld elhitetni velem, hogy eltá­vozott szeretteink semmit sem csinálnak, csak gondtalanul pihennek! A pokol­ban talán, de nem a Mennyországban.
Campbell Morgan
*
Meg kellene már szabadulnunk attól a téves elképzeléstől, hogy a Mennyországban a szen­tek örökké tartó szabadságon vannak, semmit nem csinálnak, csak hárfáznak, és szakadatlanul énekelnek.
H. Lockyer
*
Az univerzumban egészen a legkisebb elektronig minden mozgásban van. Tehát a Menny­ország is minden bizonnyal egy igen mozgalmas hely. Az égitestek szédületes sebes­séggel keringenek a világegyetemben. Semmi sincs mes­szebb az igazságtól, mint az az ódivatú elképzelés, hogy a Menny­országban az emberek üldögélnek, ténfereg­nek, semmit­tevő, tespedt életet élnek. Logikát­lan elképzelés lenne, ha azt gondolnánk, hogy az emberek az árnyékban heverészve, vagy a folyóparton hár­fát pengetve az örökkévalóságot semmit­te­véssel töltik!… Elképzelhetetlen, hogy Isten átvisz minket egy másik világba, megújult, erős testtel és ésszel, és azután semmittevésre kárhoztat minket.
Leewin B. Williams
*
A Mennyországban nem a munkától, ha­nem a fáradtságtól szabadulunk meg. Ott nem lesz kínlódás, vagy küzdelemmel végzett munka.
D.B.B.
*
Sok tennivalónk lesz, de sokkal könnyebb lesz minden, mint itt. Nem lesz bánat, beteg­ség, fájdalom, kimerültség, halál, könnyek, vagy sírás. Ez minden bizonnyal megkönnyíti majd a dolgokat. Ahhoz képest, amit itt csinálunk, mindenképpen pihentetőbb lesz, tennivalónk azonban bőven akad majd. Ha nem így lenne, idővel boldog­tala­nok lennénk!
D.B.B.
*
Az örökkévaló pihenésnek még a  gon­do­la­ta is fárasz­tó. Ha nem lenne dolgunk és fele­lős­sé­günk, az életünk nyomasztó és unal­mas lenne. A Para­di­csom… a szépség világa, mert a fej­lődés világa is.
C.L.A.
*
A halál után lehetősége adatik az ember­nek, hogy beteljesüljön az élete. Az örök élet győ­ze­delmeskedik minden emberi korlát felett.
C.L.A.
*
Magamban érzem az eljövendő életem. Mint a koronájától megszabadított fa, aminek új hajtásai erősebbek, fényesebbek. Minden erőm­mel az ég felé nyújtózom… Ahogy közele­dek a véghez, egyre erősebben hallható az előttem álló világ csalogató, örök szimfóniája. Fél évszázadon keresztül vetettem a gondo­lataimat prózába és versbe. Próbálkoztam törté­ne­lemmel, filozófiával, drámával, románccal, szatírával, ódával, dalokkal. Azonban úgy ér­zem, még csak meg sem közelítettem az előttem álló lehetőségeket. Amikor leeresz­tenek majd a sírba, elmondhatom, ahogy má­sok is: „a  napi munkának vége.” Azt azonban nem mond­ha­tom, hogy „az életemnek vége.” Munkám folyta­tódni fog a következő reggel. A sír nem zsák­utca, hanem átjáróház. Éjfélkor bezáródik, de hajnalban kinyílik.
Victor Hugo

A halál nem nyugállományba vonulás. Jézus ígéretet tett azoknak, akik itt a Föl­dön hű­ségesek voltak: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.”  (Máté 25.23) A halál fel­szabadítja a lelkünket nagyobb dolgok elvég­zésére.
C.L.A.
*
Eljövendő életünkben az univerzum töké­letesítésében segédkezünk majd, mivel ez Isten végső célja. Az élet célja, hogy segítsünk Isten­nek a világegyetem irányításában. Mindannyian igen elfoglaltak leszünk majd abban az új világ­ban, igyekezvén elvégezni azt a feladatot, ami­vel Isten megbíz majd bennünket.
Edwin Markham
*

A mennyei város – paloták, gyerekek, zene és háziállatok

A Paradicsomról – a csodálatos mennyei városról -, amit Isten készített számunkra, tisz­tán és világosan ír a Biblia a Jelenések könyvé­nek utolsó két fejezetében, Szent János prófé­ciáiban. Olyan csodás és lélegzetelállítóan gyö­nyörű, hogy szinte leírhatatlan!
Ez a legnagyobb város, amely valaha is épült; maga Isten építette! 1500 mérföld {2400 km} széles, és 1500 mérföld magas. Aranylóan fénylik, arany-kristály szépségében, és arany palotái számunkra készültek!
Az utcái tündöklő kristálytiszta aranyból vannak. Magas fal veszi körül, tizenkét gyöngy­kapuval, ami megakadályozza, hogy illeték­telenek beléphessenek.
A csillogó kapukon belül, Isten Paradi­cso­mában, az élet folyója csörgedezik méltóság­teljes parkokon keresztül, ahol nevető gyer­mekek játszadoznak szelíd állatokkal, és ahol eltávozott szeretteink érkezésünket várják!
D.B.B.
*
A Mennyországban mindannyiunknak saját lakóhelye lesz. Mielőtt Jézus elhagyta a Földet, megígérte követőinek, hogy lakóhelyet készít számukra. „Az Én Atyámnak házában sok lakó­hely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol Én vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14.2,3) Egy szép napon ne­künk is lesz egy ilyen palotánk, aminek sem bé­re, sem fenntartási költsége nem lesz!
D.B.B.
*
Nehéz lenne elképzelni a Mennyországot gyerekek nélkül. A Mennyország nem is lenne Mennyország nélkülük!
D.B.B.
*
A Mennyország igen unalmas hely lenne gyerekek nélkül. Csupa tespedt, semmittevő öreg ember, akik egyszer megszülettek és felnőttek?! Ha nem követné őket új gene­ráció, az élet igen unalmas lenne. Gyerekek nélkül minden társadalom halott lenne.
D.B.B.
*
A Mennyország tökéletes hely lesz a  gyerekek nevelésére. Minden olyan lesz, amilyen­­nek Is­ten azt a kezdet kezdetén szánta. Tökéletes kör­nyezet, fájdalom, halál, és veszély nélkül, a földi élet balesetei és szörnyűségei nélkül. A babák sírni sem fognak. Mindenük meglesz, amire csak szükségük lehet. Képesek leszünk olvasni a gon­dolataikban, így pontosan tudni fogjuk, mit szeretnének. Gondolj bele, milyen jó lesz gyerekeket nevelni a Menny­országban! Csupa öröm lesz!
D.B.B.
*
A Mennyországban gyerekeket szülni és nevelni új célt és új életet jelent majd. Itt veszi majd minden igazán kezdetét!
D.B.B.
*
A Mennyország olyan hely lesz, ahol gyer­mekeink hűvös, puha pázsiton járnak majd, olyan gyümölcsöket esznek, amelyek élve­zetesek és gyógyítóak is egyben, hűs vizet isznak majd az élet folyójából, és elegendő helyük lesz ahhoz, hogy játszanak, ug­rán­doz­zanak, szalad­gáljanak. És bármerre for­dulnak, Krisztus mo­soly­gó szeme követi majd őket.
Thomas Moore
*
A zenének nagy szerepe lesz majd a kör­nye­zetünkben. A Biblia ír az angyalok kó­ru­sá­ról, és arról, hogyan énekelnek a Menny­ben. A legnagyszerűbb együtteseket, szimfo­nikus zenekarokat, és a létező  legjobb zenét fog­juk majd hallani! A Földön még csak hozzá foghatót sem hallottunk soha. Gondolj bele, ha a rendel­kezésünkre álló földi hangszerekkel ilyen szép zenét alkotunk, milyen csodákra leszünk majd képesek a mennyeiekkel!
D.B.B.
*
A zenészek a valaha élt legjobb zenészekkel játszhatnak majd. Saját zenekaruk is lehet!
D.B.B.
*
Állatok is lesznek majd a Mennyországban. Ésaiás próféta így írja: „És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, …és az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik.” (Ésaiás 11.6-9)
D.B.B.
*
Isten sok állatot háziállatnak teremtett, hogy társai legyenek a felnőtteknek és a gyere­keknek. Ezeket az állatokat a Menny­országban is élvezni fogjuk.
D.B.B.
*
Amikor nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy Isten mivel vár minket odaát, egyetértünk majd Pál apostollal, aki így írt: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.” (1.Korinthusbeliekhez 2.9) Olyan csodálatos dolgokat, amelyeket még el­kép­zelni sem tudunk!
D.B.B.

Utószó

Ebben a könyvben sok oldaláról mutattuk be a Mennyországot. Mindemellett néhány kérdés megválaszolatlan maradt. Talán a legfon­tosabb ez: „Hogyan lehetek biztos abban, hogy a Mennyországba kerülök?” Szinte valameny­nyien oda vágyunk, néha azonban szorongunk és elbizonytalanodunk, és azt gondoljuk, hogy nem vagyunk méltók rá.
Azonban ugyanaz az Isten, aki annyira sze­re­tett minket, hogy életet adott nekünk, és meg­teremtette számunkra a világegyetemet, vala­mint a Mennyországot, amiről itt olvastunk, egészen egy­szerűvé tette számunkra az oda­vezető utat. Ezt legjobban a következő egyszerű, de nagyon fon­tos bibliai vers mondja el:
Mert úgy szerette Isten a világot [mind­­annyiunkat], hogy az Ő egyszülött Fiát [Jézust] adta, hogyha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Jézus – János Evangéliuma 3.16
Isten valamennyiünket különleges módon szeret. Tudja, hogy csak akkor lehetünk igazán boldogok és megelégedettek, ha örökké Vele va­gyunk. Hogy ezt lehetővé tegye, elküldte a Fiát, Jézust, aki szeretett minket, értünk élt, és halt meg. Jézus a híd a Föld és a Mennyország között.
Soha ne gondolja, hogy túl „rossz” ahhoz, hogy a Mennyországba kerüljön! Isten mindent tud; hogy mit tett, mondott, vagy gondolt, még­is határtalanul szereti önt! A Mennyország tele van bűnösökkel – olyan emberekkel, akik rossz dolgokat tettek, de Istenhez fordultak meg­bocsátásért. Ő csak annyit vár öntől, hogy bo­csá­natot kérjen Tőle, és hívja be az életé­be.
Szeretne biztos lenni benne, hogy a Menny­országba kerül? Ha igen, akkor őszintén mondja el ezt az egyszerű imát:
„Jézus, szeretnélek megismerni Téged, és örökké a Mennyországban élni! Tudom, hogy hibákat követtem el, és rossz dolgokat is tettem – és ezt nagyon sajnálom! Tudom, nem ér­dem­lem meg, de elfogadom a szeretetedet; kérlek, engedd, hogy Veled legyek a Menny­országban! Kérlek, gyere be az életembe, segíts, és adj békét nekem!”
Isten megígérte, hogy válaszol az imára, tehát a Mennyország most már az ön otthona is. Isten áldja meg egy csodálatos örökké­valósággal, ahol minden vágya teljesül! Viszont­látásra, ott!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése