2011. november 15., kedd

Kétfajta HIT

A Biblia kétféle hitről tesz említést: a Tamás-féle hitről,amit fejhitnek is nevezhetnénk,valamint Ábrahám hitéről,ami nem más,mint a szívhit.


       


          JÁNOS EVANGÉLIUMA 20,25-29

25
Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: HA NEM LÁTOM az ő kezein A SZEGEK HELYEIT, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és AZ ÉN KEZEMET BE NEM BOCSÁTOM AZ Ő OLDALÁBA, SEMMIKÉPPEN EL NEM HISZEM.
26
És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
27
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
28
És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
29
Monda néki Jézus: MIVELHOGY LÁTTÁL ENGEM,Tamás HITTÉL: boldogok, akik nem látnak és hisznek.

RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL 4,17-21
17
(Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.
18
Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.
19
És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
20
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,
21
És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.

Ábrahám hite a látható tények,körülmények ellenére is képes hinni.Ez a hit a szívben születik.A Tamás-féle hit ezzel szemben tud hinni csupán,amit lát,hall,ízlel,szagol vagy megtapint.Ez a fejhit,mely elmebeli meggondoláson és következtetésen,illetve érzékelésen és tapasztalatokon alapszik.Az ember szellemi lény, van lelke és testben lakik.A fizikai világgal a testünkön keresztül tartjuk a kapcsolatot; a szellemi világgal a szellemünk lép kapcsolatba; az intellektuális világgal történő kapcsolatfelvételben pedig a léleké a főszerep.Mindössze ebben a három világban van az embernek mozgástere.A szellemi,fizikai és lelki birodalmon kívül a valóságnak egyetlen más dimenziójával nem lehetséges számára a kapcsolatfelvétel.Az ember elsősorban szellemi lény,és ennek felismerése óriási segítséget nyújtott számomra abban,hogy az elmémben is kialakuljon ez a hitbéli meggyőződés,a hit lakhelye ugyanis a szív vagy a szellem:a belső ember.A hit nem a fejből,de nem is a testből származik tehát-hanem a szívből! 

MÁRK EVANGÉLIUMA 11,23
23
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és SZÍVÉBEN nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.


A hit akkor is működik a szívben,ha az elme kételkedik!- ezt jó,ha mindannyian az eszünkbe véssük! Rengeteg keresztény ott veszíti el a küzdelmet,hogy kételkedni kezd,ráadásul ezt szavakban is megfogalmazza: "Semmi kétség,ez a kételkedés hangja bennem,de semmit nem tudok tenni ellene!"Előfordulhat,hogy nem is gondolják komolyan,de nem számít: ezek az emberek voltaképpen egyfolytában hazudnak.Talán sokan nincsenek is tisztában vele,de az igazság az,hogy a szív akkor is tud hinni,ha közben az elme kételkedik.Jézus soha nem állította,hogy az elménket nem fogja megtámadni a kételkedés.Ő a következőt szabdta feltétlenül a hegyeket mozdító hit működéséhez:  "...és SZÍVÉBEN nem kételkedik...''.
Mindig a szívhit teljesedik be,nem a fejhit!


A Példabeszédek könyvében Salamon ugyanazt erősíti meg (3,5)
5
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből (eredetiben:SZÍVEDBŐL); a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Az értelmünk az elménkben lezajló folyamatok összeségét jelenti - vagyis a ránk jellemző gondolkodásmódot.Úgy is olvashatnánk tehát ezt a verset,hogy "bízz az Úrban teljes szíveddel,és ne a saját elmédre,emberi okfejtéseidre támaszkodj!"
Ezen a ponton lép a legtöbb keresztény tévútra.Mondhat nekik az ember akármilye Igét,ők egyre csak azt szajkózzák: "Igen,de...".Rendszeresen fordulnak hozzám segítségért emberek,és az évek során arra jöttem rá,hogy ennek leghatékonyabb módja az,ha Isten Igéjével válaszolok nekik.


Forrás: Kenneth E.Hagin - Hit amely hegyeket mozdít
0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése