2012. február 14., kedd

Prófétai álom-figyelmeztetés 2007.okt.08.

4.Mózes 12,6: "És ezt mondja (az Örökkévaló): De halljátok meg szavaimat! Ha van az Örökkévalónak/JHWH prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek vele."

Kedves Testvérek Jesuában!

Normálisan nem szoktam szellemi álmokat megélni, nagyon ritkán fordul elő. 2007.okt.08-án a kora reggeli órákban azonban átéltem egy nagyon megrázó szellemi álmot, amit itt tovább adok.

"Egy keresztény gyülekezetben voltam. A helyiség egy moziteremhez volt hasonló és én a hátsó sorok egyikében ültem. Az Istentisztelet éppen kezdődött, amikor az utcáról erős zaj hallatszott be a kitárt kb. hét méter széles ajtón, olyannyira hogy az Istentiszteletet teljes mértékben zavarta. Az ember várt és remélte, hogy az utcai lárma elcsendesül - mialatt a gyülekezet ajtaja az utca felé továbbra is nyitva maradt.
Akkor Isten Szelleme rám szállt, felálltam a gyülekezet elé és mondtam: "Csukd be az ajtót - egy szavam van Istentől!" Az üveg tolóajtót becsukták. Azután Isten Szelleme egyik szót a másik után adta a számba és adtam tovább az üzenetet a gyülekezetnek, amint Ő azt nekem adta:
"Népem, készítsd magad a velem való találkozásra. Nagyon hamar elveszem Szellemem az emberektől (a földről, megj. ford.). Hagyjátok magatokat általam felkészíteni! Mossátok és tisztítsátok ruháitokat, hogy találkozhassatok velem! Azonban a jövetelem előtti utolsó, órában - mint bátor és félem nélküli tanúimat használni akarlak benneteket. Angyalaim készen állnak, hogy ebben titeket támogassanak."

Mialatt az Ő szavait mondtam, egy mélyen kilapátolt árkot láttam magam előtt. Az Úr azt mondta: "Utat készítettem számotokra, amelyen mennetek kell. Bennem legyetek megalapozva és megerősítve, az általam készített úton haladjatok, Adonáj/Úr erejével és Szellemének vezetésével, aki titeket előre visz."

Láttam, amint az árok csillogó vízzel megtelt és arra folyt, amerre Isten kiválasztott tanúit vitte. Az árok olyan volt mint a kiásott védőárkok. Először át kellett menni az árkon és azután telt meg vízzel. Isten minden tanújának utat készít (Ef. 2,10) és ha az ember ezen az úton halad engedelmességben, követik a jelek - kenet a szolgálatra. Isten csak az Írás szerinti Szót teheti élővé! Az utolsó aratás begyüjtéséről van szó, mielőtt Jesua visszajön.

Ezek után láttam amint nyugat felől egy mélyfekete és áthatolhatatlan felhőfront húzódott fel az egész föld fölé (ezt láttam már egy előző látomásban 2005 szeptemberében: "Elkülönített idő - Istennel való közösségre - Jön a sötétség!") Ez a sötétség mindent elnyelt és a fény elveszett. E felhőfront fölött lobogva égett Isten ítélőtüze. Láttam, hogy Isten angyalai készek voltak, az Örökkévaló/JHWH ítéleteit végrehajtani. Isten szólt: "Mindent felfedek ami elrejtetten történik: képmutatás, hamisság, perverzitás, hazugság és csalás/becsapás SEMMI nem marad elrejtett. Mindent a világosságra hozok!"

Láttam egy nagyon közismert elnököt, aki újjászületett kereszténynek adta ki magát, de cselekvései és döntései által nyilvánvalóvá lett, hogy - mint sok más keresztény politikus - ugyancsak egy képmutató. Országának keresztényeit félrevezette, hogy szavazataikat megnyerje. Isten itt az Ef. 5,13-at adta: "de minden leleplezendő (dolog) a világosság által lesz nyilvánvaló."Álomban tovább prófétáltam ebben a gyülekezetben: "A NARCIZMUS uralja az embereket". Sokan talán nem tudják, mit is jelent ez. A narcizmus lényegi jelentése: túlzott önszeretet - önzés - önközéppontúság, önmaga szépségében - képességeiben tetszelgő.
1. kiváló érzéke van arra, hogy sajátmaga fontosságának elismertetését elérje, pl. teljesítményben és adottságokban;
2. Erősen befolyásolt a fantáziájában mint siker, hatalom, ragyogás - szépség;
3. Azt hiszi magáról, hogy "különleges" és csak különleges emberek vagy intézmények tudják őt megérteni és csak ilyenekkel tud komunikálni;
4. Elvárja, hogy fölöttébb csodálják;
5. Túlzott kedvezményes elvárásokat tanúsít bizonyos helyzetekben vagy automatikus megoldást vár az egyéni elvárásaiban;
6. Az emberi kapcsolataiban kihasználó, azaz hasznot húz a másikból, saját céljai érdekében;
7. Hiányos az empátiája, azaz nem kész arra, hogy a másik érzéseit - szükségeit elismerje vagy azzal azonosuljon;
8. Gyakran irígy a másikra vagy azt hiszi, hogy más irígy őrá;
9. Arogáns, nagyzoló és beképzelt;

Saul/Pál apostol úgy ír a narcizmusról mint a végidők romlottságáról, amely a Messiás/Krisztus gyülekezetében a hívőket is megragadja. A 2.Tim. 3,1-9-ben mondja: "De azt tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek!
Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők/kérkedők, gőgösek, káromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek;
szeretetlenek, kérlelhetetlenek/haragtartók, rágalmazók, mértéktelenek, gonoszak/erőszakosak, a jónak nem szeretői,
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.
Az ilyenek a kegyesség (külső)látszatát megőrzik, de az erejét megtagadják; fordulj el ezektől!
Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat.
Ezek mindíg tanulnak, de soha nem jutnak el az igazság ismeretére.
Ahogyan *Jannesz és *Jambresz ellenálltak Mózesnek, úgy állnak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű hit szempontjából megbízhatatlan emberek is.
De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is lett."
(*Zsidó hagyományok alapján ezek az egyiptomi varázslók, a 2.Móz. 7,11;-22; 8,3)
A narcista végül is mint "Jesua/Jézus keresztjének ellensége" mutatkozik meg, mert testét a kívánságaival és szenvedélyeivel nem szegezte az Úr keresztfájához. A 'megkímélt' önző lényével megtagadja Jesua HaMasiacht/Jézus Krisztust mint igazi Urát.Továbbiakban láttam az embereket egy - egyetlen féktelen szenvedélyben. Láttam a láthatóvá vált nagy paráznát útban a 'Világ-Egység-Egyházává' alakulásában. Úgy láttam ezt mint egy óriási zarándoklatot: Egy hosszú vonulat vallási-szolgaságba süllyedt emberekből különböző egyház-vallási irányzatok zászlaja alatt, akik közösen a 'megvilágosodás ösvényén' haladtak és a föld királyaival és kalmáraival paráználkodtak.
De ezeket gyűlölni fogja a nagy parázna! Hallottam amint Isten szólt: "Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket! Mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól!" Jel. 18,4-5.

Azután láttam azokat akik a vallásos parázna befolyása alá kerültek és az EGYETLEN IGAZSÁGTÓL elestek, amint az ő "igéret földjük" felé vonultak; - ez a kép erősen emlékeztetett a Nádas-tengeren való átvonulásra. De akármennyire igyekeztek, nem haladtak előre, beragadtak paráznaságuk mély fekete sáros mocsarába! Fölöttük megjelent óriási dimenzióban: *BAPHOMET (sátán mint a kéjsóvár kecskebak), egy győzelmi pózban hogy ezt az óriási ember tömeget egy perverz aktusban önmagával egyesítse. Ezután láttam, amint ezeknek az embereknek a homlokán egyágú hegyes szarv nőtt ki (egyszarvú). Ez a szarv volt az istenkáromlás - ami a Magasságos Isten/El Eljon, és minden szentek ellen irányult - hogy neveiket gyalázzák.
(*Baphomet jegye alatt: pl. szabadkőművesek, templomosok, ezotérikusok, okkultisták, mágusok, - német személyigazolvány, tarotkártya, varázslók, boszorkányok, kabbalisták, Baphomet átok/Game)

Azt mondja az Örökkévaló/JHWH: "A világ Sodoma és Egyiptom" lett, sőt az én Szent Hegyemet (Jeruzsálemet) paráznaságukkal "Sodoma és Gomorává" tették!" Jel. 11,8
2006-2007-ben nagyszabású homoparádéval dobzódtak Jeruzsálem utcáin.Aztán láttam, amint Isten angyalai készen állnak, hogy nagyobb büntető ítéleteket öntsenek ki a földre mint amik eddig voltak. Tovább beszélt hozzám Isten a jelekről és égi tüneményekről (Luk.21,11), amik Szava szerint a 2.Thessz. 2,11-12 alapján bizonyosan beteljesednek: "Ezért küldi Isten rájuk a tévelygés hathatós erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok megítéltessenek, akik nem hittek az igazságnak, hanem tetszésüket találták a jogtalanságban." 

Ezért mégegyszer a figyelmeztetés: Vigyázat a narcizmussal! Végezetül: "A világosságnak nincsen közössége a sötétséggel. Ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel; leplezzétek le és különüljetek el tőlük - én népem!"

Ui.: Isten megbízásából az álom víziómnak - amelyet 2007.okt.08-án átéltem - a lényegét itt közöltem. Ez tartalmaz felvilágosítást, figyelmeztetést és felhívást az éberségre és az önvizsgálatra. Isten adjon kegyelmet, hogy ezt az üzenetet gyermekei tényleg elfogadják és komolyan vegyék.

Kérlek, adjátok tovább ezt az üzenetet.
Isten áldása és shalom Jesuában,
testvéretek Dieter Bestaendig.

Fordította: Katharina Becker 


Forrás: www.zsidok-keresztenyek.eu

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése