2012. május 14., hétfő

Imádkozz teljes szívből


"Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem."
(Jeremiás 29:12-13)
Mit jelent a tiszta szívből való ima?
Küzdelem imában: "Szükség van az imára - komoly, buzgó, küzdő imára -, olyanra, mint amilyet Dávid küldött Istenhez, amikor ezt mondta: 'Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!'; 'ímé kívánkozom a te határozataid után'; '... vágyódom a te szabadításod után...'; 'Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után...'; 'Elfogyatkozik az én lelkem a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt' (Zsolt 42:2; 119:40, 174; 84:3; 119:20). Ez a küzdő ima lelkülete, ahogy az a királyi zsoltárokban megnyilatkozott."
Tanuljunk meg komolyan imádkozni: "Amikor buzgósággal és mélységes áhítattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhítat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imáinkra, - 'véghetetlen bőséggel... feljebb, hogy nem mint kéljük vagy elgondoljuk' (Ef 3:20)."
Tanuljunk rendszerességet: "Isten minden lesz nekünk, aminek hagyjuk, hogy legyen. Langyos, félszívű imáink nem hoznak nekünk áldást a mennyből. Nyomatékosan kell feltárnunk kéréseinket. Kérjünk hittel, várjunk hittel, fogadjuk el hittel, örüljünk reménységben, mert aki keres mind talál. Legyünk buzgók az ügyben. Keressük Istent teljes szívünkkel, teljes komolysággal sajátítsuk el azt a mesterséget, mely képessé tesz bennünket Isten megígért áldásait keresni, s akkor kitartó erőfeszítésünk eredményeként elnyeljük az Ő világosságát, igazságát és kegyelmének gazdagságát."
Hogyan szembesüljünk a kísértésekkel és próbákkal: "Ha kísértések és próbák jönnek ránk, járuljunk Istenhez és küzdjünk Ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk és az ellenség hatalmát megtörjük."
Hogyan vívhatjuk ki a legnagyobb győzelmeket: "Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába."
A rostálás ideje megmutatja, hogy ki az őszinte: "Megmutatták nekem Isten népét, láttam őket nagyon megrostált állapotukban... Szilárdság és komolyság nyilatkozott meg arckifejezésükben, miközben súlyos izzadtságcseppek hullottak alá homlokukról."
A nyomorúság ideje: "A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad... akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni."
Összefoglalás és imagondolatok
Valóban tudjuk-e, mit jelent tiszta szívből imádkozni? Ima közben nem kalandoznak-e el túl hamar gondolataink? Képesek vagyunk-e figyelmünket úgy összpontosítani az imára, mintha egész életünk ezen múlna? Mivel sokkal többről van szó, mint erkölcsi életünkről, teljes szívből oda kell szentelnünk magunkat a menny ügyeinek.
Az üdvösség ingyen ajándék, de ha elfogadtuk, sátán erőteljes támadásaival szembesülünk. Egyre több gonosz angyalt küld ellenünk, akik mindent el fognak követni, hogy bűnre csábítsanak bennünket. Isten azért engedi meg a kísértéseket, hogy próbára tegyen és megtanítson bennünket az ellenség feletti győzelemre. A rövid, alkalomszerűen elmondott imák nem biztosítják győzelmünket, meg kell tanulnunk ellenállni, és legyőzni a kísértéseket a Szentlélek életünkben megnyilatkozó ereje által. Ezt a segítséget azonban csak akkor nyerhetjük el, ha állhatatosak és kitartóak leszünk a hitben. Komolyságunk gyakran könnyek és verejtékek által nyilatkozik meg. Azok a győzelmek, melyeket így vívunk meg, felkészítenek bennünket a végső győzelemre.
Forrás: Shelley Tibor és Mária: Közösség Istennel c. könyve

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése