2011. szeptember 19., hétfő

Ima Izraelért

Atyám, Jézus nevében Eléd jövök imádságban és hitben,
mert tudom azt, hogy Neked gondod van a Te Igédre, hogy
beteljesítsd azt. A Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem
megcselekszi, amit akarsz, és áldott lesz és gyümölcsöt
terem ott, ahová küldötted. Ezért Atyám, bátran és bizalommal
járulok a kegyelem királyi trónjához Izraelért és a zsidó
népért. (Jer. 1,12. Ésa. 55,11. Zsid. 4,16.)

Atyám, Te azt mondtad az Igédben, hogy megáldod azokat,
akik áldják Izraelt, és én áldom ezt a nemzetet és az embereket
Jézus szent nevében. (1Móz. 12,3.) Mentsd ki Atyám
Izraelt az Igéd szerint minden bajából, békesség legyen
Izraelen! (Zsolt. 25,22. 125,5.)
A Te Igédnekmegfelelõenmondom: Bízzál Izrael az Úrban,
mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges Nála a megváltás.
(Zsolt. 130,7.)
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert
megvigasztalá az Úr a népét,megváltá Jeruzsálemet. (Ésa. 52,9.)
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsõsége
rajtad feltámadt. (Ésa. 60,1.) És ismeretes lesz magod
a népek közt és ivadékaid a nemzetek között, akik csak látnak
téged, felismerik, hogy te az Úrtól megáldott vagy. (Ésa. 61,9.)
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok
dicsõségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája
határoz meg. És leszel dicsõség koronája az Úr kezében, és
királyi fejdísz Istened kezében. (Ésa. 62,2–3.)
Mindenki látni fogja és elismeri, hogy Te vagy az a nép,
akit az Úr megáldott. Az üdvösséged Jézus Krisztusban jött
el. (Ján. 4,22.)
145
Atyám, dicsõítünk Téged, mert megtérnek Izrael fiai és
keresik az Urat, az õ Istenüket, és Dávidot, az õ királyukat,
és remegve folyamodnak az Úrhoz és az Õ jóságához az utolsó
idõkben. (Hós. 3,5.)
Köszönöm Neked Atyám, hogy Izrael gyermekei megvallják
Jézust, mint Krisztust, a Messiást, az Istennek Fiát, aki testben
jött el. Hiszemésmegvallom, hogy felismerik, elismerik
és megvallják Jézus Krisztust a Messiást, mint egy jobb,
erõsebb, kiválóbb szövetség kezesét. (Zsid. 7,22.)
Jézus gyülekezeti hívõ Teste felébreszti a zsidókat, féltékenyekké
válnak, felingerelõdnek, elkezdik keresni az Evangélium
örömhírében levõ áldásokat és felfedezik, hogy
Jézus az út az Atyához. (Ján. 14,6. Róm. 11,14.) Köszönöm
Neked, hogy Izrael népe nem marad a hitetlenségben,
hanem beoltatik, mert Istennek hatalmában áll újra
beoltani õket. (Róm. 11,23.)
Szent Atyám, Te irgalmas és kegyelmes vagy, és Izrael
gyermekei, ahogy a Te Igédben írva van, örömmel jönnek ki
a bûn és a halál szellemi számûzetésébõl, és békességben
vezéreltetnek az öröm hazájába az Úr és az Ige által.
(Ésa. 55,12.) Köszönjük Atyám, Jézus nevében. Ámen.

1 megjegyzés: