2011. április 20., szerda

Jézus Keresztre feszítése

János 3:16: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 


Zsidók 12:2 - "Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett ? a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült." 


Mit állt ki Jézus élete utolsó pár órájában, és micsoda szégyent szenvedett? KÍNOZNI = óriási kínt és gyötrődést okozni 


Latinul: ex = valami-ből; cruciate = kereszt 


"a keresztből" (a latin kifejezés szó szerinti fordítása) 


Jelen tanulmány alaphangvétele legjobban a " kínzás" szóval összegezhető, (a "kínozni" szó gyökere) ami halálos kín, vagy gyötrelem provokálására utal. Az erre vonatkozó latin szó gyökerei: "ex", azt jelenti valamiből, és "cruciate", azt jelenti kereszt. Az "excruciate" (kín, gyötrelem) szó szerint így fordítható: "keresztből".(Websters) 
ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 


Jézus, a keresztre feszítése előtti utolsó néhány órájában Jeruzsálem több pontján is megfordult. Mindennek előtte, este, a felső szobában volt, dél-nyugat Jeruzsálemben. Az utolsó vacsorán, azt mondta tanítványainak, hogy testét és vérét kell adnia értük. (Máté 26: 26-29) Azután kiment a városon kívülre a Gecsemáné kertbe. Itt letartóztatták és visszavitték a Főpap palotájába, ahol Annás, a korábbi Főpap, és Kajafás, Annás veje kérdezte ki Jézust. Később megvizsgálta Őt a Szanhedrin is, és istenkáromlásban vétkesnek találták ? azt állította magáról, hogy Ő Isten Fia. Halálbüntetésre ítélték. Mivel azonban csak a rómaiak végezhették ki a gonosztevőket, Pilátushoz küldték az Antónia Erődbe. Pilátus, mivel semmi bűnt nem talált benne, Heródes királyhoz küldte, aki visszaküldte Őt Pilátushoz. Pilátus, engedve a tömeg nyomásának, elrendelte, hogy korbácsolják meg, és feszítsék meg Jézust. Végül kivitték a város falain kívülre, és a Golgotán megfeszítették. 
JÉZUS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS A MEGPRÓBÁLTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK 


Indokolt azt feltételeznünk, hogy Jézus jó egészségi állapotban volt a megpróbáltatások előtt, halála előtti utolsó óráiban. Mivel ácsként dolgozott és az országban szolgálatai során keresztül-kasul utazgatott, ez jó fizikai kondíciót kívánt meg tőle. A keresztre feszítés előtt, mintegy 4,25 km gyaloglásra kényszerítették az éj leple alatt, miközben óriási kínokat kellett átélnie. Hat bírósági kihallgatása során kigúnyolták, kinevették, vadul ütötték, verték és elhagyták mind barátai, mind pedig a mennyei Atya. (Edwards) 
A FELSŐ SZOBA VAGY CENACULUM 


A gyötrelem egy ház felső szobájában kezdődött egy eseménnyel, amit most az utolsó vacsoraként ismerünk. Itt szerezte Jézus az úrvacsorát, és előre megmondta, hogy testét és vérét kell adnia. (Máté 26:17-29) Ma, ha valaki Jeruzsálembe megy, megnézheti az utolsó vacsora színhelyét vagy Cenaculum-ot (ez az étkezőre vonatkozó latin szó), egy fenti szobát, amit azon a helyen alakítottak ki, ahol feltételezhetően az eredeti felső szoba is volt. (Kollek) Ez az óváros dél-nyugati részén található. 
GECSEMÁNÉ : olajprés 


Lukács 22:44 Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. 


"az Isten Lelke ....összetöretett" 


A felső szobából, Jézus a város falán kívülre ment, a Gecsemáné kertbe, ahol imádkozott. Ebben a kertben ma is sok ősi olajfa található, és némelyikük talán azoknak a fáknak a gyökeréről nőttek, melyek ott voltak már Jézus idejében is. (Mikor Kr. u. 70-ben a rómaiak leigázták Jeruzsálemet, minden fát kivágtak Jeruzsálemben, és annak környékén. Az olajfák azonban újjá tudnak éledni gyökerükről, és évezredekig is elélnek.) A "Gecsemáné" név a héber Gat Smanim kifejezésből jön, ami "olajprés"-t jelent (Kollek). Mivel az "olaj" a Bibliában a Szentlélek szimbolizálására használatos, talán mondhatjuk azt, hogy ez az a kert, ahol "az Isten Lelke összetöretett".(Missler). Itt vívta meg Jézus imádságban haláltusáját az elkövetkezendő események előtt. Nagyon jelentős, hogy ez az egyetlen hely az angol King James-féle fordításban, ahol az "agony" (agónia, haláltusa) szó előfordul. (Strong's concordance) Ez az agóniát kifejező görög szó azt jelenti, hogy "harcban áll" (Pink). Jézus azzal vívja haláltusáját, amin hamarosan keresztül kell mennie, érezve, hogy eljött halála ideje. (Márk 14:34) Mégis így imádkozik, "Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te"


Orvosi szempontból jelentős, amit itt Lukács említ Jézusról, hogy olyan volt, mintha vért izzadt volna. Erre az orvosi szakkifejezés a "hemohidrózis" vagy "hematidrózis", amit olyan pácienseknél tapasztaltunk, akik valamilyen szélsőséges stressz-helyzetben, vagy szélsőséges sokkos állapotban voltak. (Edwards) Ilyenkor a hajszálerek az izzadtságpólusok körül meggyengülnek, és átengedik a vért, ami az izzadtsággal együtt távozik az erekből. Feljegyeztek egy történelmi esetet, amikor az első világháborúban egy kislány, aki félt a légitámadásoktól, ebbe az állapotba került, egy a házuk ajtaja előtt történt gázrobbanást követően. (Scott) Egy másik jelentés egy apácát említ, akit mikor az ellenség katonáinak kardja halálosan megfélemlített,"úgy megrémült, hogy egész testéből vérezni kezdett és támadói szeme láttára elvérezve meghalt. "(Grafenberg) Jézus gyötrelmének emlékeként, az a templom, ami ma a Gecsemáné kertben áll, az Agónia templomaként ismert. (a Népek Templomának is hívják, mert sok nemzet adományozott pénzt az építésére (Kollek). 
EMBEREKTŐL ELHAGYATVA 


Máté 26:56: "Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak." 


Zsoltárok 22:12: "Ne légy tőlem távol. Mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!" 


Mikor a Gecsemáné kertben volt, Júdás elárulta, és a zsidók letartóztatták Jézust. Tanítványai mind elhagyták Őt, sőt még olyan áron is elfutott valaki, hogy mindezt meztelenül kellett tennie. (Márk 14:51-52). Megkötözték (János 18:12), majd visszavitték a városba, a Főpap udvarába, ami nem messze volt a Felső szobától. 
JÉZUS KIHALLGATÁSÁNAK TÖRVÉNYTELENSÉGEI 


A következőkben, Jézus kihallgatásából néhány törvénytelen vonást látunk: 


* Kihallgatásokat csak a Szanhedrin szokásos találkozási helyén lehetett folytatni (nem a Főpap palotájában) 
* Nem lehetett kihallgatásokat tartani szombat este, sem ünnepnapokon, sem éjjel 
* Valakit 'bűnösnek' nyilvánítani csak a kihallgatást követő napon lehetett 


A TANÚK KÉRDÉSE 


5 Mózes 19:15: "Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne, vagy vétke dolgában sem, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy." 


5 Mózes 17:6: "Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni; egy tanú vallomása alapján nem szabad." 


Márk 14:56: "Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek." 


A Főpap udvarában Annás megkérdezte Őt (János 18:13), egy katona pedig megütötte (János 18: 22). Azután Kajafáshoz és a Szanhedrin elé vitték, akik sok tanú hamis vallomása alapján halálra akarták ítélni. Azok a tanúk, akiket ellene használtak, nem egyeztek. A törvény szerint, senkit nem ítélhettek halálra két vagy három tanú egybehangzó vallomása nélkül. Bár a tanúk nem értettek egyet, mégis istenkáromlásban vétkesnek találták, mikor elmondta nekik, hogy Isten Fiának vallja magát. Így hát halálra ítélték. Jézust a palotaőrség is gúnyolni kezdte, leköpték, ütötték és pofozták. (Márk 14:65.) A kihallgatás alatt, Péter háromszor megtagadta. Jézus kihallgatása kora társadalmának sok törvényét megszegte. A több megszegett törvény közül, hadd említsek meg néhányat:(Bucklin) 


1. Senkit nem tartóztathattak le éjjel. 
2. A kihallgatás időpontja is törvénytelen volt, mert éjjel és szombat előestéjén történt. Ez az időpont eleve kizárta annak lehetőségét, hogy a bűnösség megállapítását a következő napra halasszák. 
3. A Szanhedrinnek nem állt hatalmában, hogy vádakat koholjon. Csak már a kihallgatás előtt kész vádakat vizsgálhatta. Jézus perében, a bíróság maga formálta a vádakat. 
4. A Jézus elleni vádak változtak a per idején. Először azért vádolták káromlással, mert szerintük azt állította, hogy képes lerombolni, és három nap alatt újjáépíteni Isten templomát, később pedig azért, mert azt állította magáról, hogy Ő Isten Fia. Amikor Pilátus elé vitték, az volt a vád, hogy királynak mondja magát, és nem helyesli, hogy adót fizessenek a zsidók a rómaiaknak. 
5. Mint már feljebb láttuk, nem volt két egybehangzó tanúvallomás ellene, amiért halált érdemelt volna. 
6. A bíróság nem a Szanhedrin szokásos találkozási helyén jött össze, amint ezt a zsidók törvénye megkívánta. 
7. Nem engedték védekezni sem Jézust. A törvény alapján, alapos kutatást kellett végezni abban a témában, amiben a tanúk vádakat emeltek. 
8. A Szanhedrin mondta ki a halálos ítéletet. Törvény szerint, a Szanhedrin nem hozhatott ítéletet, és nem léptethetett hatályba halálos ítéletet. (János 18:31) 


Manapság is el lehet menni, és meg lehet nézni Jézus kihallgatásának helyét, ahol az ember már csak az egykori bíróság romjai között állhat meg. Mindössze egy makett látható ott a Jézus korabeli épületről. 
PILÁTUS ÍTÉLETE 


Márk 15:15 - "Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék." 


A Szanhedrin másnap korán reggel összejött és kimondta a halálos ítéletet. (Máté 27:1) Mivel a zsidók nem, csak a rómaiak hajthattak végre kivégzést, ezért Jézust Pilátus elé vitték. Most a vádat megváltoztatták, és azt mondták, Jézus azt állítja magáról, hogy Ő király, és megtiltotta a zsidóknak, hogy adót fizessenek a Császárnak. (Lukács 23:5) Pilátus minden vád ellenére sem talált Benne semmi rosszat. Ezért inkább elküldi Heródeshez. Jézus semmit nem mond Heródesnek, csak megerősíti, hogy Ő a zsidók Királya. Heródes visszaküldi Pilátushoz. Pilátus képtelen meggyőzni a tömeget Jézus ártatlanságáról, és elrendeli Jézus halálát. Bizonyos források szerint római törvény volt, hogy egy bűnözőt, mielőtt megfeszítettek, először meg kellett korbácsolni. (McDowell) Mások azt gondolják, hogy Pilátus azért korbácsoltatta meg előbb Jézust, mert azt remélte, hogy így egy enyhébb büntetéssel elengedheti. (Davis) Erőfeszítései ellenére is a zsidók Barabbást kérték szabadon bocsátani, és Jézust megfeszíteni. Sőt még azt is kiabálták, hogy "Szálljon ránk, és gyermekeinkre az ő vére!" (Máté 27:25) Pilátus tehát kiszolgáltatta Jézust, hogy megkorbácsolják, és megfeszítsék. 


Ez az a pont, ahol Jézusnak komoly fizikai verést kell elszenvednie. (Edwards) Korbácsoláskor, az áldozatot egy póznához kötötték, és a hátát teljesen lemeztelenítették. A rómaiak olyan korbácsot használtak (flagrum-nak vagy flagellum-nak nevezték), aminek a bőrszálai közé kis csont és fémdarabkákat rögzítettek. 


Hogy hány ütést kapott Jézus, ezt nem jegyezték fel az evangéliumok. Az ütések száma, a zsidók törvényében az 5 Mózes 25:3 szerint 40-re van korlátozva, később azonban 39-re vették vissza, hogy elszámolás esetén se legyenek vétkesek ?túlkorbácsolásban? (Holmans). Az áldozat gyakran meghalt már a korbácsolástól. (a 39 ütést tekintették a kritikus pontnak, amikor az áldozat már csak "egy ütésre van a haláltól ".) A római törvény nem szabott semmilyen határt a korbácsütéseknek. (McDowell) A korbácsolás lehúzta a bőrt az ember hátáról, és láthatóvá váltak a vérbe borított izmok és csontok (Metherall). Hatalmas vérveszteséget okoztak ezek az ütések, és teljesen elgyengítették az áldozatot. Akár az öntudatlanság állapotába is kerülhetett. 
A RÓMAI KATONÁK GÚNYOLJÁK ÉS VERIK JÉZUST 


Máté 27:28-30 (A katonák) ?Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: ?Üdvözlégy, zsidók királya!? Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték.? Így verték Jézust a római katonák. Gúnyolás közben olyan ruhába öltöztették Jézust, ami talán egy római hivatalnok viselete volt. Az ilyen ruhákat sötétlilára, vagy bíborvörösre festették. Ezen kívül, töviskoronát is kapott. Nem valószínű, hogy ez egy hagyományos alakú korona volt, ami gyűrűhöz hasonlít, inkább egy olyan töviskorona lehetett, ami az egész fejtetőt beborította. (Lumpkin) A tövisek 2,5-5 cm hosszúak lehettek. Az evangéliumok azt mondják, hogy a római katonák tovább ütötték Jézus fejét. Ennek során a tövisek még inkább beleszúródhattak Jézus fejébe (a fej az egyik leggazdagabb érhálózatú testrészünk) és homlokába, ami nagyon komoly vérzést okozott. 
A TÖVISKORONA ÉS A KÖPENY 


1 Mózes 3:17-18: "Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed." Ézsaiás 1:18 "Jöjjetek, és szálljunk vitába! ? mondja az ÚR. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú." Nagy jelentőségű a töviskorona és a bíborvörös köpeny, ami hangsúlyozza, hogy Jézus magára vette a világ bűnét. A Biblia vörös színnel írja le a bűnt (Ézsaiás 1:18) és azt mondja, hogy a tövisek a bűneset után jelentek meg először, az átok jeleként. Így, azok a dolgok, amiket Jézus visel, olyan szimbólumok, melyek mutatják azt, hogy Jézus magára vette a világ bűneit (és az átkot). Nem tudjuk, hogy a kereszten is viselte-e a töviskoronát. Máté leírja viszont, hogy a római katonák levették róla a ruhát, miután megverték, és hogy ismét saját ruháit adták rá. (Máté 27:31) 
A VERÉS SÚLYOSSÁGA 


Ézsaiás 50:6: "Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás, és köpködés elől." 


Ézsaiás 52:14: "Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem volt emberi külseje, emberhez nem volt méltó alakja." 


A verések súlyosságáról nem beszélnek az evangéliumok. Ézsaiás könyve azonban azt mondja, hogy a rómaiak kitépték szakállát.(Ézsaiás 50:6). Ugyancsak ez a könyv említi, hogy Jézust olyan komolyan megverték, hogy egyáltalán nem úgy nézett ki utána, mint egy ember, azaz, mint emberi lény. Szó szerint így fordítható ez a vers, "Annyira másként nézett ki, mint egy ember, hogy megjelenése egyáltalán nem volt emberhez hasonló." Az emberek elborzadtak, ha ránéztek (Ézsaiás 52:14). Ez az eltorzulása magyarázat lehet arra, hogy mért nem ismerték fel oly könnyen, miután feltámadása után megjelent. (Missler) Ma meg lehet látogatni egy helyet, amit úgy ismernek, mint Lithostrotos, és a hagyomány alapján úgy gondolják, ez az egykori Antónia Erőd padlózata lenne. (Bár a mostani ásatások kétséget támasztanak e tézis iránt(Gonen)) A padló az egykori római katonák által játszott játékok nyomait hordozza. 


A verések után, Jézusnak egy keskeny úton kellett végigmennie, amit ma Via Dolorosa-ként vagy "a szenvedés útjaként" ismerünk, hogy a Golgotán megfeszítsék. A teljes távolságot, amit megtett mintegy 600 méterre becsülik (Edwards). Egy keskeny kövezett utca ez, s talán piac vette körül Jézus idejében. Végigvezették a tömegben ezen az utcán, vállán a keresztfával (amit latinul patibulum-nak hívnak). A keresztfa súlya mintegy 36-50 kg volt. Római katonák vették körül, akik közül az egyiknél egy kis tábla volt, s erre volt ráírva bűne héberül, latinul és görögül, hogy ő a "Zsidók királya". Jézus képtelen volt egyedül végigvinni az úton a keresztfát. Vannak, akik úgy gondolják, akkor eshetett el, mikor az Antónia Erőd lépcsőin jött le. A nehéz patibulum-mal való elesés zúzódást okozhatott a szívén, ami aztán a kereszten a szív megrepedést válthatta ki. (Ball) Cirénei Simont (jelenleg az észak-afrikai Tripoli), akit nyilván megérintettek ezek az események, arra kényszerítették, hogy segítsen Jézusnak. 


A jelenlegi Via Dolorosát a 16. században úgy említették, mint amin Jézus a keresztre feszítés helyére ment. (Magi) Mint a Golgota pontos helye, úgy a Via Dolorosa valódi helye is vitatott. Sok hagyomány, melyek kutatják, hogy mi történt Jézussal, mégis megegyezik a mai Via Dolorosában. Az ?események? 14 stációja, és 9 gyülekezet található ma ezen az úton. A kereszt stációit az 1800-as években állapították meg. (Magi) Manapság is van egy olyan szakasza az utcának, ahol még a mai ember is azokon a köveken járhat, melyeken Jézus is járt. 
A KERESZTEN VALÓ SZENVEDÉS 


Zsoltárok 22:17-18: ?Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája, kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. " 


A keresztre feszítés eseményét sok helyen megprófétálták az Ószövetségben. Egyik legfigyelemreméltóbb feljegyzés az Ézsaiás 52:13-ban olvasható, ahol azt olvassuk, "Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz." A János 3-ban, Jézus beszél ennek a próféciának beteljesedéséről, amikor azt mondja, "Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne" A 4 Mózes 21:6-9-ban olvasható eseményekre utalt. Az ÚR tüzes kígyók seregét bocsátotta Izraelre, melyek megmarták az embereket, úgy hogy sokan meghaltak. Miután az emberek megvallották bűneiket Mózesnek, az ÚR megbocsátott nekik, miután készíttetett egy bronzkígyót. A bronz az ítélet jelképe, a kígyók pedig az átoké. Akárki, akit megmart egy kígyó, és felnézett erre a bronzkígyóra, az megmenekült a haláltól. Ezek a versek próféciák, melyek a keresztre feszítésre mutatnak, hogy Jézust keresztre feszítik (felemeltetik) a bűn ítélete miatt, hogy ha valaki hisz Őbenne, ne haljon meg (örök halál), hanem örök élete legyen. A 2 Korinthus 5:21 kifejti ezt, hogy "Azt (Jézust), aki nem ismert bűnt, bűnné tette (az Atya) értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."(Pink) Érdekes, hogy Aesculapius jele, ami ma az orvosi hivatás szimbóluma, a bronzkígyó történetén alapul. (Metherall) Sőt mi több, Jézus mindeneknek az orvosa! Jézust tehát a koponya helyre vitték (latinul Kálvária, arámul Golgota), hogy megfeszítsék. A Kálvária pontos helyét ugyancsak vitatják. A Via Dolorosa végén van egy "T elágazás". Ha balra fordulunk, a Szent Sír Templomához jutunk. Ha jobbra fordulunk, akkor pedig Gordon Kálváriájához érünk. A Szent Sír Templomának a helyét hitték hosszú ideig hagyományosan a keresztre feszítés helyének. 


Gordon Kálváriájának van egy lehetséges prófétai alátámasztása, hogy ez lehetett a keresztre feszítés helye. Az 1 Mózes 22-ben, Isten próbára teszi Ábrahámot, hogy vajon feláldozza-e Izsákot egy hegyen. Felismerhetjük, hogy tulajdonképpen egy próféciát mond ezzel, "Isten majd gondoskodik az áldozatra való Bárányról". Ábrahám el is nevezi ennek az eseménynek helyét "Jahweh Jireh-nek", ami azt jelenti, "Az ÚR hegyén a gondviselés." Ha ezt Jézus halálának egy prófétai előrejelzéseként tekintjük, akkor Jézus Jeruzsálemnek egy magas pontján halt meg. Gordon Kálváriája Jeruzsálem legmagasabb pontja, 777 méter tengerszint feletti magassággal.(Missler: Izrael turistakönyvéből való térkép alapján) Ma, Gordon Kálváriájánál, a sziklában lévő barlangok úgy helyezkednek el, hogy ez messzebbről ránézve egy koponya formájú látványt ad a helynek. 


Azután megfeszítették Jézust. A keresztre feszítés gyakorlata a perzsáktól eredt, később a karthágóiak és a föníciaiak is átvették. A rómaiak tökéletesítették egy kivégzési módszerré, ami minden idők legnagyobb fájdalmát és szenvedését okozó kivégzés lett. A rabszolgákat, provinciálisokat, és a legutolsó bűnözőket feszítették keresztre. Római polgárokkal, kivéve talán, ha egy római katona kérte ezt magának, sohasem bántak el így. (McDowell) 


A keresztre feszítés helye "kifejezetten a városfalon kívül volt, mert a törvény tiltotta ilyesmi elvégzését a városfalon belül...egészségügyi okokból ... a testet ugyanis néha hagyták a kereszten elrothadni és gyalázatként szolgált, mint figyelmeztető jel és elrettentő példa az arra menőknek." (Johnson) Néha vadállatok ették meg még élve, vagy amíg a kereszten volt. (Lipsius) 


A keresztre feszítés folyamatát a következőképpen összegezhetjük. A patibulum-ot letették a földre, és az áldozat erre feküdt rá. Kb. 17 cm hosszú, és 1 cm átmérőjű szögeket vertek a csuklókba. A szögeket a középső ideg környékén helyezték el, olyan fájdalomlöketeket okozva ezzel, ami végigsugárzott a karokon. Lehetséges volt a szögeket a csontok közé is beütni, hogy ne legyenek frakturációk (vagyis a csontok törése). Tanulmányok kikutatták, hogy a szögeket talán a csukló apró csontjai között ütötték át, mert a tenyérbe vert szögek nem tudták volna megtartani a test súlyát. Az ősi kifejezésmód szerint a csukló is a kéz részének számított. (Davis) A keresztre feszítés helyén, már álltak a függőleges póznák - ezeket tönknek is hívták -, melyek kb. 210 cm magasak voltak. (Edwards) A póznák közepén volt egy kis farész, amit ülésnek vagy sedulum-nak neveztek, és ez mint egy támasztékul szolgált az áldozatnak. Aztán felemelték a patibulum-ot a póznára. A lábakat ekkor szegezték a póznához. Hogy ez lehetséges legyen, a térdeket be kellett hajlítani, és oldalra kellett fordítani. Ezzel egy nagyon kényelmetlen pozícióba került az áldozat a kereszten. Végül a feje fölé akasztották a titulust, amire a vétke volt felírva. 


Sok különböző típusú keresztet használtak a keresztre feszítések idején. Jézus korában, az a legvalószínűbb, hogy T- alakú (vagy tau) kereszteket használtak, nem pedig a népszerű latin, vagyis t alakút, ami napjainkban általánosan elfogadott.(Lumpkin) 
FIZIKAI SZENVEDÉS A KERESZTEN 


Zsoltárok 22:15-16: "Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél." 


Miután Jézus elszenvedte az ütéseket és a korbácsolást, komoly hypovolemia-t is szenvedett a vérveszteség miatt. A fenti versek leírják kiszáradását, és erejének elvesztését. 


Mikor a keresztfát felemelték, iszonyatos terhelés nehezedett a csuklókra, a karokra és a vállakra, ami a váll- és könyökizületek kificamodását eredményezte.(Metherall) A karok, mivel fölfelé és kifelé fordítva kellett őket tartani, a bordákat lefixálták, ami meghatározta a lélegzetvétel maximumát. Ez elképesztően nehézzé tette a kilégzést is, és lehetetlenné tett egy nagyobb levegővételt. Az áldozat tehát csak nagyon léhán tudott lélegezni. (Ez lehet a magyarázat arra, hogy mért csak olyan rövid mondatokat mondott Jézus a kereszten). Ahogy telt az idő, az izmok a vérveszteség miatt oxigénhiányosak lettek, merevvé tették a testet, és komoly görcsöket és görcsös rángásokat kellett elszenvednie Jézusnak. 
ISTENTŐL ELHAGYATVA ? A LELKI HALÁL 


Máté 27:46: "Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: ?Éli, éli, lamá sabaktáni!? azaz: ?Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet??" 


A világ bűneit magára véve, Jézus lelki halált szenvedett (az Atyától elválasztva). Az Ézsaiás 59:2 mondja, hogy a bűnök elválasztanak Istentől, és hogy Ő elrejti az arcát előlünk, hogy ne halljon minket. Az Atyának el kellett fordulnia szeretett Fiától is a kereszten. Ez az első alkalom, hogy Jézus nem Atyaként szólítja meg Istent. (Courson) 
HALÁL A KERESZTEN: LASSÚ FULLADÁS 


* A gyenge légzés nagyon kis felületre csökkenti a tüdő használatát. 
* A kevesbedő oxigén és a növekvő széndioxid savassá teszi a szöveteket. 
* Megtelik folyadékkal a tüdő, és rosszabbá válik a második lépésben leírt helyzet. 
* A szív szorítás alá kerül, és végül megáll. 


A szenvedés lassú folyamatát, és a halál okát a kereszten a következőképpen összegezhetjük: 


"...nyilvánvalónak tűnik, hogy a halál oka a kereszten a fulladás. Az események láncolata, amely elkerülhetetlenül a fulladáshoz vezet, a következő: A test súlya miatt, amit valamelyest a sedulumon lehetett megtámasztani, a karok felfelé húznak. Ennek következtében a bordaközi izmok és a mellizmok megnyúlnak. Továbbá ezeknek az izmoknak a test súlyával ellentétesen kell mozogniuk. Mivel a légzésért felelős izmok nyújtva vannak, a légzőszervek aránylag rögzítetten állnak. Mivel nehézlégzés alakult ki, és a csuklóban és a karokban a fájdalom növekszik, az áldozat arra kényszerül, hogy a sedulumról elemelje magát. Ezzel a testsúly áttevődik a lábakra. A légzés ugyan könnyebbé válik, mivel azonban a test súlya a lábakon van, azokban megnövekszik a fájdalom. Mikor ez már elviselhetetlenné válik, az áldozat ismét leroskad a sedulumra, újra egész testsúlya a csuklókra nehezedik és a légzést működtető izmok ismét kinyúlnak. Így, az áldozat folyamatosan elemeli a testét a sedulumról, míg levegőt vesz, majd visszarogyik rá, hogy enyhüljön a lábában lévő fájdalom. Végül teljesen kimerül, vagy öntudatlan állapotba kerül, és így többé nem tudja elemelni testét a sedulumról. Végül ebben a helyzetben a légzést segítő izmok megbénulnak, és az áldozat megfullad, meghal. (DePasquale and Burch) 


A sekélyes légzés következtében, az áldozat tüdejének kihasználtsága nagyon kis területre zsugorodik, ami hypoxia-t és hypercarbia-t okoz. A légzés miatti savtúltengés (amit a vesék sem tudnak már kiegyenlíteni), és a számos ütésből származó vérveszteség, a szív növekvő terhelését eredményezi. Így az egyre jobban kezd verni, hogy valamennyit kompenzáljon. Folyadékkal telnek meg a tüdők. A hypoxia nyomása alatt és a savtúltengés miatt végül megáll a szív. Sokféle teória van a halál közvetlen okára nézve. Egyik szerint a szívburok folyadékkal telik meg, ami egy végzetes szorításba veszi a szívet, és már nem tudja a vért pumpálni. (Lumpkin). Egy másik szerint Jézus szívrepedés következtében halt meg. (Bergsma) Jézus halálának tulajdonképpeni oka azonban, "egy összetett, és egymással összefüggő hypovolemikus sokk, légzéskimerülés és talán akut szívelégtelenség lehetett"(Edwards) Egy végső szívműködési zavar (aritmia) lehetett az események végállomása. (Johnson, Edwards) 
EGY UTOLSÓ KORTY A BORECETBŐL 


János 19:29-30 "Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: "Elvégeztetett!" És fejét lehajtva, kilehelte lelkét." 


Miután Jézus a verésektől komoly vérveszteséget szenvedett, és szinte teljesen kiszáradt, így egyik utolsó mondata ez volt: "Szomjazom." Kétféle italt ajánlottak neki a haláltusában. Az első, amelyet visszautasított egy bódító bor volt (amibe mirhát kevertek). Jézus úgy döntött, hogy tiszta elmével néz szembe a halállal. Edersheim írja: 


"A zsidók egy kegyes cselekedete volt, hogy akiket a kivégzésre vittek, azoknak egy korty mirhával kevert bort adtak, hogy elveszítsék öntudatukat. " (Mass Sem 2.9; Bemid. R. 10). Ezt a jótékony cselekedetet egy asszonysereg végezte Jeruzsálemben. (Sanh. 43a). Jézusnak ebből a borból ajánlottak fel egy kortyot, mikor a Golgotára ért. Mikor azonban megízlelte....nem ivott belőle. ....a halál legkomolyabb és legvadabb fajtájával akart szembenézni, és a halál minden erejét akarta legyőzni és meghódoltatni....(p.880). 


A második, amit pillanatokkal halála előtt elfogadott, borecetként van említve. Két dolgot fontos itt megjegyeznünk. Ezt az italt "egy izsópszáron" nyújtották oda az áldozatnak. Emlékezzünk arra, hogy ehhez hasonló esemény a Páska ünnepen történt. Ezen az ünnepen, (2Móz 12:22) izsópot használtak, hogy megkenjék a zsidók ajtófélfáit a páskabárány vérével. Érdekes, hogy az izsópszár vége most is a tökéletes áldozati Bárány vérébe lett mártva, aki a fakereszthez volt odaszegezve minden ember váltságáért. (Barclay) Továbbá, a borecet egy erjedés terméke, ami szőlőléből, erjesztő által keletkezett. A szó azt jelenti, hogy "ami megsavanyodott" és szoros kapcsolatban van a héber szóval "ami megkelt". (Holmans) Az erjesztő, vagy élesztő, a bűn bibliai szimbóluma. Mikor Jézus iszik ebből az italból, (azaz iszik a "megerjesztettből") ez szimbolizálja azt, hogy magára vette a világ bűneit. 
JÉZUS SZELLEMI ELLENSÉGEINEK ÖRVENDEZÉSE 


Zsoltárok 22:13-14: " Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. " 


Mikor a kereszten függött, sötétség borította be a földet (déltől három óráig). Jézus a Lukács 22:53-ban, a sötétség erejével azonosítja azokat, akik letartóztatták Őt. Hol voltak a gonosz erők, míg Jézus a kereszten volt? A 22. Zsoltár fenti versei szerint első olvasásra úgy tűnik, hogy kint a helyszínen. Viszont nem olvasunk "bivalyokról" és "oroszlánokról" a kereszt körül. Ezeknek a verseknek azonban van egy mélyebb értelmük.(Courson) Básán, a Jordán-folyó keleti részének egy gazdagon termő területe volt. Marhákat neveltek ott, amik hatalmas méretűre nőttek. Az emberek démoni lelkeket imádtak ott (akiket ők Baállal azonosítottak), amelyek szerintük a marhákban voltak. Az 1 Pét 5:8, Sátánt úgy írja le, mint "ordító oroszlán..keresve kit nyeljen el." Így ezek a versek sugallják a Sátán és démonai szellemi tevékenységét, hogy örvendeznek Jézus kereszten való szenvedésén. 
JÉZUS LETETTE ÉLETÉT 


János 10:17-18 "Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól." 


Lukács 23:46 "Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: 'Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!' És azt mondva meghalt." 


Azt mondják, hogy a halál előtt a kereszten átlagosan 2-4 napot szenvedtek az emberek (Tenney), bár tudunk olyan esetekről, mikor az áldozatok 9 napig is éltek.(Lipsius) A keresztre feszítéskor a halál közvetlen okai változóak lehettek, de az egyik legerőteljesebben közrejátszó tényező, az előtte történt komoly korbácsolás lehetett. (Edwards) Jézus gyors fizikai halált halt (Pilátus meglepődött azon, hogy Jézus ilyen hamar meghalt.(Márk 15:44)). Bár sok a halált megelőző fizikai jel megtalálható volt Jézusnál, mégis valószínű, hogy nem ezek miatt halt meg, hanem azért, mert Ő adta oda az életét saját akaratából. Legutolsó mondata, "a te kezedbe teszem le az én lelkemet" arról árulkodik, mintha Jézus halála abból következne, hogy Ő odaadta magát. A János 10-ben azt mondja, hogy egyedül Neki van hatalma arra, hogy letegye életét. Bizonyította is hatalmát a halál fölött a feltámadása által. Valóban, Isten az egyetlen, Akinek hatalma van élet és halál fölött. 
A KERESZT ÁLTALI HALÁL: 


A lábak eltörése által lehetett SIETTETNI a halált, mert így az áldozat nem tudta megemelni magát, hogy rendesen levegőt vegyen. 


János 19:32-33: Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el... 


A halál beálltát azzal ERŐSÍTETTÉK MEG, hogy egy lándzsát szúrtak a szívbe. 


János 19:34: hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. A kereszten való halált az áldozat lábainak eltörésével gyorsították meg. Ez a procedúra, amit crurifracture-nak neveztek, elvette a lehetőséget az áldozattól, hogy igazán levegőt tudjon venni. Így a halál gyorsabban beállt a fulladás miatt. Jézus viszont olyan hamar meghalt, hogy az Ő lábait nem kellett eltörni. Ezzel betöltött egy a páskabárányra vonatkozó prófétai követelményt, hogy nem törik el csontját.(2 Mózes 12:46, János 19:36) 


Annak megerősítéseként, hogy az áldozat már meghalt, a rómaiak lándzsával sebet ejtettek a szív jobb oldalán. Amint megszúrták, azonnal vér és víz jött ki Jézus testéből. A vér és víz jelentősége orvosi szempontból problémákat okoz. Egyik elmélet szerint ez azt bizonyítja, hogy Jézus egy szívizom problémából eredő infarktusban halt, mert a szíve elreped (Bergsma). Ez a kereszttel való elesése következtében történhetett meg. (Ball) Egy másik elmélet szerint Jézus szívburka megtelt folyadékkal, ami összeszorította szívét, és ez okozta halálát. (Davis) A keresztre feszítésből eredő fizikai nyomás végzetes szívelégtelenséget okozhatott. (Johnson) 


Hogy ebben a sorrendben említik, "vér és víz", ez nem feltétlenül jelenti, hogy ez volt a megjelenés sorrendje is, inkább a fontossági sorrendje lehet a folyadékoknak. Ebben az esetben, a szív jobb oldalába behatoló lándzsa miatt előbb a mellkasból származó folyadéknak kellett kijönnie (a tüdőkben felhalmozódott folyadék), és ezt kellett követnie a vérnek a szív jobb kamrájából. (Edwards) Ami lényeges ebben, hogy az orvosi bizonyíték alátámasztja: Jézus valóban fizikailag meghalt. 


Természetesen nem ér itt véget a történet. A legnagyobb esemény, ami mindenki mástól megkülönbözteti Jézust az a tény, hogy Ő feltámadt és ma is él. Közbenjár az Atya jobbján azokért, akik követik Őt. (Zsidók 7:25) 
A MENNYBEN VALÓ MEGJELENÉS 


Jelenések 5:6: És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek. 


Jézus az örökkévalóságban is hordozni fogja keresztre feszítésének jegyeit. A Jel 5:6 azt sugallja, hogy Ő a mennyben is egy olyan Bárányként jelenik meg, "mint akit megöltek". Tudjuk, hogy amikor megjelent Tamásnak, testén hordozta a szegek és a lándzsa által ejtett sebek helyét. (John 20:26-28) Azon is érdemes elgondolkozni, hogy vajon mért nem ismerték fel Őt azonnal a feltámadása után? A János 21:12-ben azt olvassuk, hogy "a tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő." Lehetséges, hogy feltámadott testén még mindig ott voltak az ütések nyomai. "Az Ő megdicsőült teste a megalázkodásának teste lesz." (Missler) 


Készen állunk arra, hogy találkozzunk Vele? Hogy fogadjuk mindazt, amit adott nekünk? Ma arra bátorít bennünket, hogy vegyük fontolóra, milyen árat fizetett Ő a kereszten, és alkalmazzuk azt saját életünkre nézve! 
JÉZUS KRISZTUS KÖVETÉSE 


Lukács 9:23: "Azután így szólt mindnyájukhoz: ?Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem?." 


Mikor Jézus a földön járt, azt mondta, " Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem." (Lukács 9:23) Amint láttuk is, Jézus idején ez azt jelentette, hogy a halálodba mész, mindent feladva, és mindent elhagyva, ami a tiéd.......jogaidat, barátaidat, testedet és véredet, még "istenedet" is, hogy kövesd Őt. 


Cirénei Simon példája kihívást intéz felénk. A Szentírás úgy említi őt, mint aki Alexander és Rufusz apja. (Márk 15:21) Mind Rufuszt ("az Úr kiválasztottja"), mind Simon feleségét megemlíti Pál a rómaiakhoz írt levelében. (Róma 16:13) Itt egy ember, aki valóban felvette a keresztet...és Jézus az örökkévalóságra érvényes hatást tett rá. Te mire vagy hajlandó most, hogy elkötelezd magad Jézus mellett? 


A Biblia Isten igéje (2 Timóteus 3:16-17), ami elmondja, hogyan lépett Isten személyes kapcsolatba az emberrel. Isten beszél, és kapcsolatba lép az emberrel, ahogyan te is a legjobb barátoddal. Isten teremtette az embert, hogy értelmes és megfontolt életet adjon neki. 


Az ember úgy döntött, hogy saját útján jár, és nem érdekli őt Isten. (Ez mindenkire érvényes a Róma 3:23 szerint). Ez az engedetlenség, azaz a bűn, egy törést okozott Isten és ember kapcsolatában. Ha az ember alkalomadtán saját erőfeszítései által igyekszik újra kapcsolatot teremteni Istennel (vallásosság), semmit nem talál majd, mert a bűn megtörte a kapcsolatot. (Ézsaiás 59:2) 


A keresztyénség arról szól, hogy Isten feláldozta saját Fiát, hogy a megtört kapcsolatot helyreállítsa. Miként fentebb mondtam, Jézus odaadta az életét, hogy megfizessen az emberiség bűneiért, és magára vette a bűnért járó büntetést. Mivel Ő életét adta a kereszten, aki csak hisz Benne, annak helyreáll a kapcsolata Istennel. Jézus azt mondta, hogy Ő az egyetlen út az Atyához (János 14:6) és csak a Jézus által adott istenismeret ad az embernek értelmes és megfontolt életet.


Isten arra vágyik, hogy minden ember személyesen megismerje Őt. Ha te még soha nem fogadtad el Jézus áldozatát a bűneidért, vagJános 10:10y kétségeid vannak, hogy hogyan élhetnél értelmes életet a Jézus által adott istenismeret által, akkor kezdd el imádsággal! Csak egy ilyen egyszerű imádsággal: 


Drága Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megvallom, hogy Isten előtt bűnös ember vagyok. Látom, hogy a te halálod és áldozatod által kifizetted helyettem bűneim büntetését. Kérlek, jöjj a szívembe, és te legyél az életem Ura! Ahogyan te adtad az életed, én is neked adom az enyémet. Felveszem a keresztemet és követlek téged, nem úgy, ahogy én akarom, hanem az én életemre vonatkozó tökéletes akaratod szerint. Jézus nevében imádkoztam, Ámen. 


Fordította: Nagy János

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése